Statiner dubblerar risk för demens och är kopplade till COVID-dödsfall

Fri översättning av artikel publicerad av Dr. Joseph Mercola den 28 juli 2021

Statins Double Risk of Dementia, Are Linked to COVID Deaths (mercola.com)

 • Statiner skyddar inte mot hjärt-kärlsjukdom och mer än fördubblar risken för demens i vissa fall
 • Personer med tidig mild kognitiv svikt och låga till måttliga kolesterolnivåer som använde lipofila statiner hade mer än dubbelt så stor risk för demens jämfört med dem som inte använde statiner
 • Statin användare hade också betydande minskning i metabolismen av hjärnans bakre cingulate cortex, som är hjärnregionen som minskar mest signifikant i tidig Alzheimers sjukdom
 • Bland patienter med typ 2-diabetes som lades in på sjukhus för Covid-19 hade de som tog statiner betydligt högre dödlighet från Covid-19 jämfört med de som inte tog medicinerna
 • Personer som tar statiner är mer än dubbelt så benägna att diagnostiseras med diabetes och de som tar medicinerna längre än två år har mer än tredubbla risken

Användningen av statinkolesterolsänkande läkemedel har ökat i årtionden1 och de är bland de mest använda medicinerna i världen. I USA tar nära 50% av vuxna över 75 år statiner2 för att sänka sitt kolesterol i det missriktade hoppet om att förebygga hjärtsjukdomar, hjärtattacker och stroke.

Det finns inte bara starka bevis som tyder på att statiner är ett kolossalt slöseri med pengar, men deras användning kan också skada din hjärnhälsa – mer än fördubbla din risk för demens i vissa fall.3

Fördelen måste tydligt uppväga risken när det gäller någon läkemedelsbehandling, men detta är sällan fallet med statiner, som inte skyddar mot hjärt-kärlsjukdom och är kopplade till ett antal hälsotillstånd4,5 inklusive demens, diabetes6 och till och med ökad risk för dödsfall i Covid-19.7

Statiner fördubblad risk att utveckla demens

Statiners effekter på kognitiv prestanda har tidigare ifrågasatts, eftersom lägre nivåer av lågdensitet lipoprotein (LDL) kolesterol är kopplade till en högre risk för demens.8 Den presenterade studien, publicerad i The Journal of Nuclear Medicine,9 involverade personer med mild kognitiv svikt och tittade på effekterna av två typer av statiner: hydrofila och lipofila.

Hydrofila statiner, som inkluderar pravastatin (Pravachol) och rosuvastatin (Crestor), löses lättare upp i vatten, medan lipofila statiner, såsom atorvastatin (Lipitor), simvastatin (Zocor), Fluvastatin (Lescol) och lovastatin (Altoprev), löses lättare upp i fetter.10 Lipofila statiner kan enkelt komma in i celler11 och fördelas över hela kroppen, medan hydrofila statiner fokuserar på levern.12

Enligt studien författare Prasanna Padmanabham vid University of California, Los Angeles, “Det har varit många motstridiga studier om effekterna av statin mediciner på kognition. Medan vissa hävdar att statiner skyddar användare mot demens, hävdar andra att de påskyndar utvecklingen av demens. Vår studie syftade till att klargöra förhållandet mellan statinanvändning och ämnets långsiktiga kognitiva bana.”13

Ämnen delades in i grupper baserat på kognitiv status, kolesterolnivåer och typ av statin används, och följde i åtta år. De med tidig mild kognitiv svikt och låga till måttliga kolesterolnivåer i början av studien som använde lipofila statiner hade mer än dubbelt så stor risk för demens jämfört med dem som inte använde statiner.14

Vidare hade denna grupp också betydande nedgång i ämnesomsättningen av hjärnans bakre cingulate cortex, som är hjärnregionen som minskar mest signifikant i tidig Alzheimers sjukdom.15

Din hjärna behöver kolesterol

Cirka 25% till 30% av kroppens totala kolesterol finns i din hjärna, där det är en viktig del av nervceller. I din hjärna hjälper kolesterol till att utveckla och upprätthålla plasticiteten och funktionen hos dina nervceller,16 och data från Shanghai Aging Study visade att höga nivåer av LDL-kolesterol är omvänt förknippade med demens hos dem som är 50 år och äldre.

“Hög nivå av LDL-C kan betraktas som en potentiell skyddsfaktor mot kognitionsminskning”, noterade forskarna.17 De sammanställde ett antal mekanismer om varför lägre kolesterol kan vara skadligt för hjärnans hälsa, inklusive det faktum att lägre kolesterol är kopplat till högre dödlighet hos äldre och kan uppstå tillsammans med undernäring och kroniska sjukdomar, inklusive cancer. Eftersom det specifikt rör hjärnans hälsa föreslog de dock:18

 • Sjunkande kolesterolnivåer hos äldre kan vara förknippat med cerebral atrofi, som förekommer med demens
 • Högt LDL-kolesterol kan vara fördelaktigt genom att minska nervcellers funktionsnedsättningar eller hjälpa till att reparera skadade nervceller
 • Acceleration av neurodegeneration har inträffat när nervceller var korta på cellulärt kolesterol eller kolesteroltillförsel
 • Kolesterol spelar en viktig roll i syntesen, transport och metabolism av steroidhormoner och lipidlösliga vitaminer, och båda dessa är viktiga för synaptisk integritet och neurotransmission

Lägre kolesterolnivåer var också förknippade med sämre kognitiv funktion bland sydkoreanska studiedeltagare från 65 år och äldre, och ansågs vara en “statsmarkör för AD [Alzheimers sjukdom].”19

En amerikansk studie av mer än 4 300 Medicare-mottagare från 65 år och äldre visade också att högre nivåer av totalt kolesterol var förknippade med en minskad risk för Alzheimers sjukdom, även efter justering för kardiovaskulära riskfaktorer och andra relaterade variabler.20

Statiner ökar dödsrisken till följd av Covid-19

Riskerna för hjärnans hälsa är bara en röd flagga knuten till statiner. En oroande koppling upptäcktes också bland statiner, diabetes och en ökad risk för allvarlig sjukdom från Covid-19.21 Bland patienter med typ 2-diabetes som lades in på sjukhus för Covid-19 hade de som tog statiner betydligt högre dödlighet från Covid-19 inom sju dagar och 28 dagar jämfört med de som inte tog medicinerna.

Forskarna erkände att de som tog statiner var äldre, oftare manliga och ofta hade fler komorbiditeter, inklusive högt blodtryck, hjärtsvikt och komplikationer av diabetes. Men trots begränsningarna fann forskarna tillräckligt med bevis hos de över 2 400 deltagarna för att dra slutsatsen:22

“… våra nuvarande resultat stöder inte hypotesen om en skyddande roll av rutinmässig statinanvändning mot Covid-19, åtminstone inte i sjukhuspatienter med T2DM (typ 2 diabetes mellitus).

De potentiellt skadliga effekterna av rutinmässig statinbehandling på Covid-19-relaterad dödlighet kräver faktiskt ytterligare undersökning och, som nyligen betonades, endast lämpligt utformade och drivna randomiserade kontrollerade studier kommer att kunna ta itu med denna viktiga fråga på rätt sätt.”

Statiner Dubbel – eller Trippel – Diabetesrisk

Det finns redan ett samband mellan statiner och diabetes, i den mån personer som tar statiner är mer än dubbelt så benägna att diagnostiseras med diabetes än de som inte gör det, och de som tar medicinerna längre än två år har mer än tredubbla risken.23,24

“Det faktum att ökad varaktighet av statinanvändning var förknippad med en ökad risk för diabetes – något vi kallar ett dosberoende förhållande – får oss att tro att detta sannolikt är ett orsakssamband”, säger studiens författare Victoria Zigmont, doktorand i folkhälsa vid Ohio State University i Columbus, i ett pressmeddelande.25

Uppgifterna visade också att individer som tog statinläkemedel hade en 6,5% ökad risk för högt blodsocker mätt med hemoglobin A1c-värde,26 vilket är en genomsnittlig nivå av blodsocker som mäter de senaste 60 till 90 dagarna.

Forskare vid Erasmus Medical Center i Nederländerna analyserade också data från mer än 9 500 patienter och fann att de som någonsin hade använt statiner hade en 38% högre risk för typ 2-diabetes, med risk för att vara högre hos dem med nedsatt glukoshomeostas och de som var överviktiga eller feta.27

Forskarna drog slutsatsen, “Individer som använder statiner kan ha högre risk för hyperglykemi, insulinresistens och så småningom typ 2-diabetes. Rigorösa förebyggande strategier som glukoskontroll och viktminskning hos patienter när statinbehandling påbörjas kan bidra till att minimera risken för diabetes.

Men en mycket bättre strategi kan vara att förhindra insulinresistens i första hand, genom att undvika statinläkemedel och äta en hälsosam kost. Enligt Dr. Aseem Malhotra, en interventionell kardiologkonsult i London, Storbritannien – som har attackerats för att vara en “statin förnekare” efter att ha ropat ut medicinernas biverkningar28 — Och en kollega:29

“Hos unga vuxna kan förebyggande av insulinresistens förhindra 42% av hjärtinfarkt, en större minskning än korrigering av hypertoni (36 %), lågt lipoproteinkolesterol med hög densitet (HDL-C) (31 %), BMI (Body Mass Index) (21 %) eller LDL-C (16 %).30

det är troligt att de små fördelarna med statiner i förebyggandet av CVD kommer från pleiotropa effekter som är oberoende av LDL-sänkning. Fokus i primärprevention bör därför ligga på livsmedel och livsmedelsgrupper som har en bevisad fördel när det gäller att minska svåra effektmått och dödlighet.

Statin-bedrägeriet

Även när mättade fetter och kolesterol har kränkts, och statinläkemedel har blivit bland de mest förskrivna medicinerna över hela världen, är hjärtsjukdomar fortfarande en toppdödare.31 Idag rekommenderas statinläkemedel för att minska kolesterolnivåerna för fyra breda patientpopulationer:32

 • De som redan har haft en kardiovaskulär händelse
 • Vuxna med diabetes
 • Individer med LDL-kolesterolnivåer ≥190 mg/dL

Individer med en uppskattad 10-årig kardiovaskulär risk ≥7,5% (baserat på en algoritm som använder din ålder, kön, blodtryck, totalt kolesterol, high density lipoproteins (HDL), ras och historia av diabetes för att förutsäga sannolikheten för att du kommer att uppleva en hjärtattack under de kommande 10 åren)

Trots att statiner föreskrivs för dessa stora grupper, och “mål” kolesterolnivåer uppnås, fann en systematisk översyn av 35 randomiserade, kontrollerade studier att inga ytterligare fördelar uppnåddes. Enligt en analys i BMJ Evidence-Based Medicine:33

“Att rekommendera kolesterolsänkande behandling baserat på uppskattad kardiovaskulär risk misslyckas med att identifiera många högriskpatienter och kan leda till onödig behandling av lågriskpersoner. De negativa resultaten av många kolesterolsänkande randomiserade kontrollerade studier ifrågasätter giltigheten av att använda lipoproteinkolesterol med låg densitet som surrogatmål för förebyggande av hjärt-kärlsjukdom.”

Även vid återkommande kardiovaskulära händelser, trots ökningen av statinanvändningen från 1999 till 2013, noterade forskare som skrev i BMC Cardiovascular Disorders, “det fanns bara en liten minskning av förekomsten av återkommande CVD, och detta inträffade främst hos äldre patienter utan statiner ordinerade.”34

Statiner skyddar inte din hjärthälsa

Statiner är effektiva för att sänka kolesterol, men om detta är universalmedlet för att hjälpa dig att undvika hjärtsjukdomar och förlänga din livslängd är ett ämne för hetsig debatt. Återigen under 2018 presenterade en vetenskaplig granskning betydande bevis för att högt LDL och totalt kolesterol inte är en indikation på hjärtsjukdomsrisk, och att statinbehandling är till tvivelaktig nytta som en form av primärprevention av denna anledning.35

Kort sagt, dessa läkemedel har inte gjort något för att spåra ur den stigande trenden av hjärtsjukdomar, samtidigt som användarna har ökad risk för hälsotillstånd som diabetes, demens och andra, såsom:

 • cancer36
 • Katarakt37
 • Tredubbel risk för kranskärl och förkalkning av aortaartären38
 • Muskuloskeletala störningar, inklusive myalgi, muskelsvaghet, muskelkramper,rabdomyolys och autoimmun muskelsjukdom39
 • depression40

Om du tar statiner, var medveten om att de utarmar din kropp av koenzym Q10 (QQ10) och hämmar syntesen av vitamin K2. Riskerna med CoQ10 utarmning kan kompenseras något genom att ta en Coenzyme Q10 tillägg eller, om du är över 40, dess reducerade form ubiquinol. Men i slutändan, om du vill skydda både din hjärna och hjärthälsa, undvika statin mediciner och istället optimera din kost kan vara svaret.

Joseph Mercola

Referenser

5 reaktioner på ”Statiner dubblerar risk för demens och är kopplade till COVID-dödsfall”

 1. UllA Björklund

  Fick diabetes och hjärtsvikt efter simvastatin. och det får jag dras med. Vad har inte sjukvården
  kostat mig?

Kommentarer är stängda.

Rulla till toppen