Ät mindre och lev friskare

En av landets få mycket begåvade vetenskapsjournalister Henrik Ennart kartlade för fyra-fem år sedan de s.k. blå zonerna i världen. De utmärker sig genom befolkningens exceptionellt långa livslängd och att de har många hundraåringar. Han presenterade resultatet av sin kartläggning i boken Åldrandets gåta. Två år senare följde han upp erfarenheterna från de blå zonerna med en receptbok med titeln Den blå maten, som handlar om vad människorna i de blå zonerna äter.

För den nya Riksföreningen för Metbol Hälsa är den blå maten av mycket stort intresse. Vår målsättning är att hjälpa människor att undvika att bli metabolt sjuka och att de som redan blivit sjuka skall kunna helt eller delvis botas genom en bättre kost och livsstil. Vår strävan är att människor skall vara friska den dag de dör.

Jag har tidigare redovisat hur Big Foods industrimat orsakar en pandemi av metabol sjuklighet som främst drabbat västvärlden med USA i spetsen, men som nu även drar fram som en farsot över resten av världen. Snart hälften av världens befolkning visar redan tecken på att ha drabbats av det första symptomet – övervikt. Det anmärkningsvärda är att det medicinska etablissemanget och den medicinska industrin inte ställt sig frågan vad som orsakar denna sjuklighet?

Istället för att gå tillbaka till framstående forskare från trettiotalet som visade på vad som orsakar sjukligheten, har man helt inriktat sig på att utveckla kemiska preparat som undertrycker de metabola sjukdomssymptomen. Denna satsning har varit en perfekt storm för Big Pharma som vuxit explosionsartat med hjälp av preparat, som de sjuka måste stå på livslångt för att hålla sjukdomssymptomen under kontroll, tills de bryts ner av bl.a. senilitet och dör sjuka.

Skolmedicinen har till och med lyckats sälja på oss helt meningslösa preparat som statiner mot helt ofarliga förhöjda kolesterolnivåer för hundratals miljarder dollar – preparat som därtill har en lång rad ytterst allvarliga biverkningar. Idag frågar sig många varför man skall sänka blodkolesterolet hos äldre, när alla erfarenheter visar att de med förhöjda kolesterolnivåer lever längst och är friskast? Statiner har visat sig snarast påskynda åldrandet.

Det intressanta är nu hur informationsrevolutionen kommit att punktera den helt perversa utvecklingen inom forskningen på detta område. Vanligt folk har hittat de gamla forskningsresultaten och frågat sig varför de fått falla i glömska? Läkare som börjat ifrågasätta vad de håller på med har hotats med indragna legitimationer av etablissemangets myndigheter. Detta har dock inte tystat stora delar av läkarkåren som är på god väg att vända ryggen åt de industriintressen som allt för länge fått sätta agendan inom sjukvården. Det är dock lång väg kvar innan hela sjukvårdsetablissemanget ger upp sina gamla motbevisade hypoteser när det gäller kost och hälsa. Vi måste ta ansvaret i egna händer bl.a genom ett engagemang i Riksföreneingen för Metabol Hälsa.

 

Den blå maten

Den blå maten bygger på färska och lokalt producerade råvaror och utan industriellt producerade och bearbetade halvfabrikat. Det som förenar långlivade människor och deras matlagring i hela världen förefaller vara att de använder de bästa naturliga råvarorna i de områden där de bor. Denna upptäckt är på intet sätt ny. Liknande slutsatser redovisade den kände forskaren Weston Price i boken Nutrition and Physical Degeneration redan år 1939. På samma sätt som med nobelpristagaren (1931) Otto Warburgs forskning om kost och hälsa, har Prices forskning sopats under mattan av västvärldens medicinska etablissemang fram till nu. Fråga er gärna varför det varit så?

Den blå maten visar tydligt hur viktigt det är att vi återgår till att äta det som odlats och producerat lokalt och naturligt ekologiskt. Grönsaker och spannmål skall inte odlas med massiva insatser av konstgödning, giftbesprutning och annan kemisk påverkan under onaturliga tider på året. När grönsakerna sedan skördas långt innan de fått mogna naturligt blir resultatet produkter som ser ut som grönsaker men som är tomma på ett omfattande spektrum av viktiga näringsämnen. Vi skall välja de grönsaker som odlats lokalt, skördats när de är mogna och som är naturliga för säsongen. Det blir dyrare per kg men absolut inte per näringsenhet, det är bara att äta lite mindre, nyttan blir ändå högre.

Argumentet för dagens giftbemängda industrimat är att jorden inte skulle ha tillräckliga jordbruksarealer för att klara att mätta alla. Det argumentet är falskt, industrijordbruket producerar idag 4000 kcal per innevånare, medan vi inte behöver mer än 2000 kcal. Svältproblemen är inte en kapacitetsfråga utan en fördelningsfråga. Dessutom har bl.a. bl.a. Ryssland enorma jordbruksarealer som ännu inte exploaterats och som man nu försöker blåsa liv igenom att skänka bort jordbruksmark till den som förbinder sig att odla.

Den blå maten visar att vi på intet sätt skall undvika kött och andra animalier, det är det nyttigaste vi kan äta, speciellt om det är rikt på naturligt fett. Debatten om köttet är genomfalsk. Alla larm om att kött skulle vara negativt för miljön och vår hälsa hänger samman med det sätt på vilket industrikött från Big Food produceras. Det sker i djurfabriker med kraftfoder, tillväxthormon och antibiotika. Kraftfoder är inte naturlig kreatursföda och det odlas på landskapsstora monokulturer med av massiva insatser av konstgödning och giftbesprutning ofta på skövlad regnskogsmark. Resultatet blir metabolt sjuka djur och ett hälsovådligt kött där bl.a. den livsviktiga balansen mellan omega-3 och omega-6 fett är negativt rubbad.

Det bästa köttet får vi från frigående gräsbetare på ängs- och gräsmarker med en mycket varierad mångfald betesväxter, där djuren själva kan välja fritt vad de stoppar i sig. Senare tids forskning har visat att djuren har förmåga att välja ut de grödor som vid ett givet tillfälle är bra för dem. På så sätt får man ett kött baserat på en långt bredare spektrum av mikronäringsämnen, som givetvis förs vidare till konsumenten. Kossor och får som går ute och betar obesprutat gräs som göds med naturgödsel eller som på vintern äter ekologiskt ensilage, utgör inget som helst hot mot miljön – tvärt om!

Valet av maten är en viktig faktor för vår hälsa, en annan är att äta mindre vilket Ennart visar tydligt i sin studie. I de blå zonerna äter människorna bara precis det kroppen behöver, maten är inte den drog och det tidfördriv som den blivit i västvärlden. Det är faktiskt så att både människor och djur mår bäst när vi befinner oss nära gränsen för undernäring, det är även bra att svälta oss korta perioder visar det sig. Intermittent fasta som ger kroppen möjlighet att göra sig av med restprodukter och stärka immunförsvaret är utmärkt för vår hälsa. Det enklaste sättet att åstadkomma det är att inta dygnets föda under en sammanhållen tidsperiod på max 8 timmer, för att sedan avhålla sig från mat under resterande 16 timmar. Det är en diet som går under namnet 16:8.

Slutsatsen blir att en övergång till naturlig, ekologisk och lokalt producerad mat inte behöver bli dyrare för oss, vi mår ju faktiskt bättre om vi äter mindre. Framförallt mår vi bra av små portioner av olika proteiner kombinerat med naturliga mättande fetter. Så det är bara att ta er i kragen och ställa om, om ni vill leva längre och dö friska.

Rulla till toppen