Naturlig immunitet vs Covid-19 vaccininducerad immunitet

Natural immunity vs Covid-19 vaccine-induced immunity – Marc Girardot of PANDA – BizNews.com

Av Marc Girardot

(Detta är en snabböversättning av den ovan refererade artikeln.)

En brittisk vän, som återhämtade sig från covid, bestämde sig för att vaccinera sig trots att han var naturligt immun. Det här är e-postmeddelandet han nyligen skickade till mig:

“Marc jag drabbades av en mild stroke i onsdags 8 dagar efter att ha tagit Astrazeneca 2: a dosen. Eftersom jag är maratonlöpare är jag ett mycket “sällsynt fall”. Jag röker inte, har inte högt blodtryck, högt kolesterol, familjehistoria eller kommer in i någon av riskkategorierna för blodproppar…

Du varnade mig för att ta den andra dosen och jag önskar att jag hade tagit hänsyn till ditt råd. Jag har tagit en helt onödig risk med mitt liv och jag ångrar bittert att jag gjorde det.”

I motsats till de flesta informerades Tony; han hade fått höra om kraften i naturlig immunitet, om immunitetens långa – om inte livslånga – varaktighet, om den risk som är inneboende i något medicinskt förfarande (ja, vaccination är ett medicinskt förfarande!), liksom om de stigande nivåerna av biverkningar. Han medgav att han inte hade föreställt sig att det kunde hända honom. Även om det är svårt att bedöma exakt den faktiska svårighetsgraden och bredden av vaccinrelaterade biverkningar, är det mycket tydligt att vaccination mot COVID-19 inte är lika ofarligt som Big Pharma, mainstream-medier, akademi, hälsomyndigheter och det medicinska samfundet påstår.

Och i motsats till högriskpersoner som fortfarande är mottagliga har tillfrisknade människor ingen verklig fördel att balansera de ytterligare riskerna med vaccination.

I över ett år har mainstream-medier, hälsomyndigheter samt många “experter” tonat ner immunsystemets makt, avfärdat naturlig immunitet och proklamerat att immunitet mot COVID-19 var kortlivad. Samtidigt har vacciner framställts som silverkulan till denna kris, ett undermåliga förfarande utan någon som helst risk. Uppgifterna visar en annan bild och många träder fram , för att utmana den officiella berättelsen. Vi kommer att visa att detta är en villfarelse.
Det mänskliga immunsystemet är en av de mest sofistikerade prestationerna i evolutionen. Vår arts överlevnad har berott på den i årtusenden. Och i dag förlitar vi oss fortfarande i hög grad på det. För protokollet, 99% av de personer som är smittade med SARS-CoV-2 återhämtar sig utan behandling. Endast 1% av sars-cov-2 patienter, som inte får tidig hembaserad behandling, hamnar på sjukhus. Med andra ord skyddar immunsystemet överväldigande. Även vacciner är helt beroende av immunsystemet: vacciner lär i huvudsak våra immunsystem vilka virusmarkörer som ska förberedas för, de är inte botemedel i sig. Utan ett funktionellt immunsystem kan det inte finnas något effektivt vaccin.

Om den avtagande immuniteten

När immunsvaret har återhämtat sig, särskilt genom en minskning av antikroppar. Det är inte bara naturligt; det är oumbärligt att återställa kroppen till ett normalt balanserat tillstånd. Precis som ett permanent tillstånd av feber skulle vara skadligt, kan ett stort antal mållösa antikroppar eller T-celler som ständigt cirkulerar i hela kroppen skapa allvarliga komplikationer som autoimmuna sjukdomar. Med ett evolutionärt perspektiv överlevde endast de vars antikropp och T-celler räknas efter infektionen. Så ett minskande antal antikroppar och T-celler är lugnande, även friska.

Men denna minskning av T-celler och antikroppar betyder inte alls att immuniteten är borta. Det betyder att immunsystemet har anpassat sig till den nya situationen, och nu bara är i beredskapsläge: B- och T-minnesceller, cirkulerar i blodet och bor i vävnader, fungerar som vaksamma och effektiva vakter i årtionden:

Faktum är att alla nyligen genomförda studier visar att den specifika anti-SARS-CoV-2-immuniteten fortfarande är effektiv – möjligen under en livstid. Vårt immunförsvar är en modulär plattform, det kan kombineras på ett oändligt antal sätt för att hantera en mängd hot i olika sammanhang. Som sådan är det neutralt mot de virala hot det står inför. Med andra ord finns det absolut ingen anledning att tro att de som återhämtat sig från Covid-19 skulle förlora sin immunitet under åren, eller ens de kommande årtiondena.

Du kanske också har hört talas om människor som blir återinfekterade av SARS-CoV-2. Immunitet, naturlig eller vaccininducerad, är inte den ogenomträngliga sköld som beskrivs av många. I huvudsak ofarliga och asymtomatiska återinfektioner äger rum. Det är i själva verket just den mekanism genom vilken adaptiv immunitet utlöses.

Symptomatiskt reinfektion är dock mycket sällsynta. Liksom en armé som anpassar sitt svar på storleken och utvecklingen av sina fientliga styrkor ger adaptiv immunitet ett specifikt, snabbt och resursoptimerat svar. Som sådan är reinfektion mestadels asymtomatisk och återhämtade patienter skyddas från allvarlig sjukdom.

Faktum är att harmlösa återinfektioner kan spela en positiv folkhälsoroll som kontinuerliga immunuppdateringar av befolkningen. De kan hjälpa till med en sömlös och progressiv anpassning till nya nya varianter och stammar. Och en ny studie visade faktiskt att par med barn oftare var asymtomatiska än par utan, troligen för att barn fungerade som naturliga och ofarliga immuniseringsfordon. Den troliga orsaken till att länder med hög densitet alla har mycket låga dödstal är att de har asymtomatiska återinfektioner som regelbundet och i stor utsträckning uppdaterar befolkningens immunitet.

Som framgår av det låga antalet återinfektioner som nämns ovan, men också genom flera studier , hittills har varianter inte undgått förvärvad immunitet. Precis som amerikaner kan tala och interagera problemfritt i England, obehindrat av några ordvarianter, är naturlig eller vaccininducerad immunitet obehindrat av varianter, möjligen mer än vaccininducerad immunitet. Det finns gott om bevis för det mänskliga immunsystemets sofistikering och bredd, och det är uppenbart att dess arsenal inte kan undvikas av några mindre förändringar i virusets gener.

Över hela världen (länder: Kanada, Ecuador, Gabon, Tyskland, Indien, Singapore, Sverige, Storbritannien, USA, Tanzania, Zambia)visar flera studier höga nivåer av befintliga korsreaktiva T-celler och antikroppar mot SARS-CoV-2. Med andra ord var många redan i stort sett immuna via andra coronavirus. Detta är den troliga förklaringen till den oväntat höga asymtomatiska nivån under pandemin. Ännu viktigare är att detta visar att även med stora genetiska skillnader är tidigare immunitet mot relaterade coronavirus tillräcklig för att undvika allvarlig Covid. Därför är det ganska uppenbart [att] varianter inte är ett problem för den allmänna befolkningen som redan har återhämtat sig.

Du kanske har hört folk säga att vacciner ger bättre skydd än naturlig immunitet. Det är ett intressant sätt att böja verkligheten. Hur kan ett vaccin vara effektivare vid immunisering än den sjukdom det försöker efterlikna?

Teoretiskt finns det flera skäl som förklarar varför naturlig immunitet är bättre än vaccininducerad immunitet:

 • Färre immunmål: mRNA/DNA-vacciner utgör bara en bråkdel av virusgenetikkoden (5-10%). Till exempel använder de inte ORF1 mycket immunogena epitoper. Därför kommer immunsystemet att rekrytera ett mindre antal T-celler som utnyttjar en smalare repertoar, följaktligen med ett mindre effektivt svarLogiken: Föreställ dig att du förlorar ett antal nyckelspelare i en fotbollsturnering – du kanske fortfarande vinner, men det blir svårare.
 • Längre immunutlösare: Det mindre antalet epitopmål innebär också att larmet till immunsystemet kommer att försenas. Detta är en viktig drivkraft för framgång i COVID-19-striden. Ju bredare målrepertoaren är, desto snabbare blir mötet mellan dendritiska celler och identifierbara antigener. Logiken: Som en fest du går på kan du börja festa mycket snabbare när du har tio vänner där än när du bara har en. De är bara lättare att hitta.
 • Olämplig leveransplats: Intramuskulär leverans av nuvarande vacciner efterliknar tyvärr inte viruspenetration och förökning alls. Coronavirus kommer inte in i kroppen via muskler. De gör det via andningsorganen, ofta infekterar cell till cell. I motsats till muskelförlösta vacciner placerar naturlig immunitet en stark sentinel kraft av minne bosatta celler vid ingångsportalerna och stänger kroppens ingång till viruset förebyggande. Ur evolutionär synvinkel är detta helt logiskt. Logiken: Det är mycket lättare att stoppa en armé som kommer genom en smal ravin än på stränderna i Normandie.

Ny forskning bekräftar denna logik. En jämförande studie i Israel fann att skyddet mot svår sjukdom var 96,4% för Covid-19 återhämtade individer men 94,4% för vaccinerade, och drog slutsatsen “Våra resultat ifrågasätter behovet av att vaccinera tidigare infekterade individer. ” En annan referens jämförande studie av ett team vid New York University belyste en snabbare, bredare och mer effektfull humoral och cytotoxisk reaktion i återställd immunitet kontra vaccininducerad.

Det finns gott om bevis för att vaccinering av personer som återhämtat sig från covid inte ger någon nytta. Det gör möjligen motsatsen, på grund av risken att bygga tolerans mot delar av viruset som översätter till minskad immun potens.

Utan att nedvärdera vaccinernas otroliga bidrag till modern medicin och folkhälsa måste man erkänna att vacciner är ett medicinskt förfarande. Som sådan bör vacciner aldrig övervägas lättvindigt. De är varken neutrala eller triviala, särskilt när de injiceras i miljarder människor.

I sin natur täcker vacciner den sofistikerade balansen i ens immunsystem. Det kräver i sig att man respekterar strikta säkerhetsprotokoll. Även om vi har gjort betydande framsteg i vår förståelse av immunologi, är vi fortfarande mycket långt ifrån att förstå dess invecklingar och subtiliteter, särskilt när det gäller nya mRNA- och DNA-tekniker.

På grund av risken för anafylaktisk chock, autoimmuna sjukdomar, oförutsedda interaktioner, designfel, bristfälliga kvalitetsprotokoll, överdosering och så vidare – har vacciner traditionellt reglerats strikt.

Historien lär oss att vara vaksamma med vacciner, från den misslyckade inaktiveringen av poliovacciner som slutade infektera 40 000 barn med polio 1955, till svininfluensavaccinet 1976 som fick 450 att utveckla Guillain-Barrés syndrom, till det nyare vaccininducerade utbrottet av polio i Sudan. Det nyligen avvisande från brasilianska hälsomyndigheter av Barhats Covaxin är en tydlig påminnelse om hur rigorösa och oberoende våra hälsomyndigheter måste vara om vacciner ska främja, inte hindra, folkhälsan.

Efter sex månaders vaccinering och ett års forskning bör ett antal röda signaler varna de vaccinerade och hälsomyndigheterna:

 1. Vandrande nanopartiklar: Lipidnanopartiklarna, mRNA: s bärare, skulle förbli i muskeln, men hamnade brett fördelat över hela kroppen, särskilt i äggstockarnalevern och eventuellt benmärgen.
 2. Anafylaktisk PEG: Ett antal farhågor hade väckts om den nya användningen av PEG adjuvans. Särskilt tidigare forskning hade ökat risken för hjärt anafylaxi vid andra injektionen.
 3. Känsliga platser: ACE-2-receptorer som är mottagliga för bindning till spikproteinet uttrycks starkt i endotelcellerna i mycket känsliga områden, såsom hjärnan, hjärtat, lungorna, levern och både manliga och kvinnliga reproduktionssystem.
 4. Giftiga cirkulerande spikar: Spikproteinerna som induceras av mRNA/DNA-vacciner har visat sig vara patogena och mycket inflammatoriska, särskilt på grund av likheten mellanen spiksekvens och stafylokocken Enterotoxin B. Det har också visat sig direkt orsaka blodproppar genom trombocytaktivering. En forskare sa, “Våra resultat visar att sars-cov-2 spike protein orsakar lungskada även utan närvaro av ett intakt virus”.
 5. BBB-störning: En ny studie belyser risken för störningar i blod- hjärnbarriären, en grundläggande filtermekanism för att skydda hjärnan. Spikproteinet har också visat sig korsa BBB och skapa inflammation i hjärnan.
 6. Höga biverkningar: Även om det mest sannolika är underrapporteade är det totala antalet allvarliga biverkningar jämfört med andra traditionella vacciner fortfarande mycket högt. De över 6 000 dödsfall som setts [i USA] på sex månader överstiger alla vaccinrelaterade dödsfall på 30 år. Detta är ganska oroande och tenderar att bekräfta de ovannämnda larmen.
 7. Barn mer utsatta: Covid-19-vaccinerna verkar vara mer skadliga för barn och tonåringar, särskilt med ett växande antal hjärtmuskelinflammationer. Det faktum att vaccindoserna inte justeras för kroppsvikt är särskilt oroande med tanke på upptäckten av cirkulerande nanopartiklar och spiktoxicitet.

Detta är i grund och botten bara de kortsiktiga effekterna av dessa nya vacciner. Det finns inga långsiktiga kliniska data om konsekvenserna av dessa vacciner, särskilt när det gäller autoreaktiva antikroppar (antikroppar som riktar sig mot ens egen kropp och skapar autoimmuna sjukdomar).

Avslutningsvis ifrågasätter vi varför någon frisk och återhämtad från covid-19 skulle vilja eller uppmanas att ta någon risk – även den mest avlägsna – för att vaccinera sig med tanke på att:

 • de som har återhämtat sig från covid-19 åtnjuter robust immunitet;
 • den naturliga immunitetstiden är årtionden lång, förmodligen livslång;
 • naturlig immunitetseffektivitet är bättre än vaccininducerad;
 • varianter inte är ett immunologiskt problem som inte utgör någon risk för immunflykt.
 • Vacciner är medicinska ingrepp som aldrig bör tas lättvindigt, särskilt när de fortfarande är experimentella.
 • det finns ingen fördel för covid-19 återhämtade; och
 • COVID-19-vacciner är uppenbarligen inte lika säkra som tillverkarna inledningsvis uppgav.

Marc Girardot är medlem i PANDA och Senior Advisor inom Biotech & Automotive/INSEAD MBA.

11 reaktioner på ”Naturlig immunitet vs Covid-19 vaccininducerad immunitet”

  1. Vad är det som begränsar virus från att replikera till astronomiskt antal i luftvägar / lungor och därmed döda många / alla celler ?
   Vad är det som får virus att sluta replikera efter ett antal dagar och därmed
   Låta värden tillfriskna ?

   1. Varför skulle virusinfektion i luftvägar/lungor generera antikroppar i blodet hos
    värd ?
    Kan det vara så att luftvägsvirus som beskrivna av virologin inte existerar fysiskt ?

 1. Jag har haft influensa tre gånger i mitt liv med cirka 20 års intervall. Min naturliga immunitet har alltså varat i 20 år.
  Skulle aldrig komma på tanken att vaccinera mig med ett uselt vaccin som bara ger skydd i ett år och dessutom kan ge mer eller mindre svåra biverkningar.

 2. Hur är det tänkt att alla vaccinationer ska stoppas? Förekommer det någon kommunikation med myndigheterna?

  1. Jan-Ove Freidlitz

   Jag tänker som så att politikerna har nog haft hemliga möten och överenskommelse med globala krafter som ligger bakom denna ondskefulla agendan. Tyvärr dom vill oss inte väl. Jag tror det slutar med den största medicinska katastrof vi någonsin har skådat. Mycket tragiskt.

 3. Jan-Ove Freidlitz

  Har haft en diskussion med en vaccination förespråkare, han sade att jag dör hellre av vaccinet än covid-19.

 4. christina andersson

  Om jag får välja mellan vaccin mot polio eller smittkoppor eller naturlig inkubation är valet enkelt. Tack vare vaccin är smittkoppor numera utrotat.

  1. Christina, om du läser om smittkoppsvaccinets historia på stureblomberg.blogspot.com så kommer du att lära dig något du inte känner till.

  2. Jan-Ove Freidlitz

   Tror du har helt fel. Bättre levnadsvillkor, renare vatten, bättre bostäder mm. Vaccination har inte utrotat något. Bara ställt till besvär.

Kommentarer är stängda.

Rulla till toppen