Deprecated: Hook custom_css_loaded is deprecated since version jetpack-13.5! Use WordPress Custom CSS instead. Jetpack stöder inte längre anpassad CSS. Läs WordPress.org-dokumentationen för att lära dig hur du tillämpar anpassade stilar på din webbplats: https://wordpress.org/documentation/article/styles-overview/#applying-custom-css in /customers/3/b/3/nnmh.se/httpd.www/wp-includes/functions.php on line 6078 Riksföreningen för Metabol Hälsas yttrande över KAM utredningen

Riksföreningen för Metabol Hälsas yttrande över KAM utredningen

Yttrande över utredningarna Komplementär och alternativ medicin och vård – säkerhet, kunskap, dialog, SOU 2019:15 samt Komplementär och alternativ medicin och vård, SOU 2019:28 från Riksföreningen för Metabol hälsa

Riksföreningen för Metabol Hälsa (org.nr: 802507-8695) bildades i mars 2017 och har som ändamål att bedriva ideell verksamhet i form av rådgivande stöd till metabolt sjuka och rådgivning om hur metabol sjuklighet kan minskas och förhindras. Föreningen syftar även till att via en speciell stiftelse kunna samla in pengar för stöd till oberoende forskning och upplysning rörande metabol sjuklighet. Föreningen som växer snabbt har snart 3000 medlemmar.

Med metabol hälsa menas en frisk ämnesomsättning. Med metabol sjuklighet avses sjukdomar kopplade till ämnesomsättningen.

Föreningen har följt ovan nämnda utredningar genom sin ordförande Ralf Sundberg (RS) som under den tid som utredningen pågick även var ordförande för Läkarföreningen för Integrativ Medicin. Denna sistnämnda förening nämndes i Regeringens direktiv till den särskilde utredaren, Kjell Asplund.

Vid ett möte med utredningens presidium citerade RS ett ledarstick i den ledande medicinska tidskriften BMJ, titlad A dose of humility, en dos ödmjukhet.

Chefredaktören Fiona Godlee kommenterade två vetenskapliga artiklar i det nu numret, dels en genomgång av studier på vårt mest använda läkemedel, paracetamol (som säljs under varumärket Alvedon m.fl.) som visade att detta i stort sett saknar effekt på de flesta smärttillstånd det används för frånsett tillfällig huvudvärk. Dessutom är risken för allvarliga leverskador betydligt större än vad man tidigare trott. Dels en artikel som visade att allmänläkare med homeopatisk utbildning har bättre behandlingsresultat och håller sina patienter friskare.

Vi menar att utredningen har lite för mycket av ett von oben-perspektiv. Flera doser ödmjukhet hade varit på sin plats. Begreppet vetenskap och beprövad erfarenhet är nämligen motsägelsefullt och odefinierbart. När Socialstyrelsen tillfrågas vad det innebär, får man svaret att det är vad en för tillfället anlitad expert anser. Och borde ersättas med eller i denna lagstiftning.

Om nu paracetamol är overksamt är detta ett av många exempel på att den etablerade hälso- och sjukvården använder sig av metoder som inte visat sig fungera och är ovetenskapliga. När det gäller sjukdomar i ämnesomsättningen, det metabola syndromet, menar vi att läkemedelsanvändningen oftast inte heller står på vetenskaplig grund. När diabetes typ 2 insulinbehandlas lindrar detta vissa symtom men förhindrar inte utan snarare ökar risken för tidig död. När höga kolesterolvärden behandlas trots att högt kolesterol inte minskar risk för tidig död, hos äldre faktiskt tvärtom, visar det också att den etablerade hälso-och sjukvården i hela västvärlden inte alltid lever upp till vetenskap och beprövad erfarenhet.

Utredningens utgångsperspektiv och slutsatser tycks emanera från föreställningen att det vården idag gör och står för är det enda rätta. Av exemplet Annika Dahlqvist, som utmanade synen på diabeteskost och anmäldes till Socialstyrelsen av två dietister men frikändes, kan vi lära att den gängse medicinen är trög att överge sina hävdvunna positioner. Trots att vetenskapen idag samstämmigt pekar på att kostförändring med kolhydratreduktion, förbättrar samtliga aspekter av det metabola syndromet, vågar de flesta vårdgivare inte sanktionera detta utan avråder av rädsla för repressalier av kollegor och risken att bli anmälda.

Den etablerade hälso-och sjukvården styrs i hög grad av expertgrupper som utfärdar riktlinjer, guidelines. Dessa guidelines blir styrinstrument när det gäller behandling av en viss diagnos. Problemet med expertgrupper är att dessa har band till läkemedelsindustrin och förordar oftast medicinering som bästa metoden. Nu är det så att särskilt äldre har flera diagnoser och en viss medicinering kan leda till nya diagnoser och ökad läkemedelsanvändning. När flera riktlinjer för olika diagnoser ska följas leder detta också till polyfarmaci, ett tillstånd där flera mediciner kan ha motstridig eller förstärkande effekt, där biverkningar snarare än önskad behandlingseffekt uppnås.

Vi menar att förslaget till lagändringar är rent kontraproduktivt. Dagligen inträffar komplikationer i den etablerade hälso- och sjukvården. En tredjedel av alla dödsfall kan tillskrivas biverkningar och felanvändning av läkemedel. När medborgare söker sig till alternativ vård kanske risken för läkemedelsskador minskar till samhällelig nytta.

 

Vi yrkar på att förslaget till lagändringar avslås.

 

Stockholm 2019- 10-28

Riksföreningen för Metabol Hälsa

Ralf Sundberg, med.dr. docent, ordförande

Lars Bern, tekn.dr., vice ordförande

 

 

 

 

 

 

3 reaktioner på ”Riksföreningen för Metabol Hälsas yttrande över KAM utredningen”

  1. Bra inlägg, men det blev väl lite fel i 7e paragrafen?
    “När höga kolesterolvärden behandlas trots att högt kolesterol inte minskar risk för tidig död,…”
    Borde förstås vara
    “När höga kolesterolvärden behandlas trots att högt kolesterol inte ökar risk för tidig död,…”

Kommentarer är stängda.

Rulla till toppen