Effekter av D-vitamin och fiskolja på risken för hjärtinfarkt och cancer

En ny stor klinisk studie besvarar frågor om vilka effekter tillskott av D-vitamin och omega-3 har på risken för sjukdomar som hjärtinfarkt, stroke och cancer.

Den fem år långa studien som kallas för Vital (VITamin D and OmegA-3 TriaL) är den största kliniska undersökningen som hittills gjorts för att ta reda på vilka effekter D-vitamin och omega-3 har på friska människor och deras risk för olika sjukdomar.

De första resultaten tyder på att omega-3 minskade förekomsten av hjärtinfarkt, men inte risken för stroke eller cancer. D-vitamin hade ingen signifikant effekt på hjärtinfarkt, stroke eller cancerförekomst, men minskade dödligheten i cancer efter två års intag av D-vitamintillskott.

Studien genomfördes vid Brigham and Women’s Hospital i Boston och omfattade 25 871 friska vuxna över 50 år, varav 20 procent var afroamerikaner. Forskarna framhåller att den etniska variationen i deltagargruppen gör studien extra intressant.

Deltagarna delades in slumpvis i fyra olika grupper som fick en daglig dos av ett av följande alternativ (varken forskarna eller studiedeltagarna visste vilka som fick vad):

2 000 IE D3-vitamin + 1 gram läkemedelsklassad omega-3 (Omacor)

2 000 IE D3-vitamin + ett placebopreparat i stället för omega-3

1 gram omega-3 (Omacor) + ett placebopreparat i stället för D3-vitamin

Två placebopreparat i stället för D3-vitamin och omega-3

40 % minskning av risken för hjärtinfarkt med omega-3 vid lågt fiskintag

Efter fem års behandling hade 805 deltagare drabbats av allvarlig hjärt-kärlsjukdom (t.ex. hjärtinfarkt eller stroke): 386 i omega-3-gruppen och 419 i placebogruppen. Även om de här siffrorna inte visar på någon statistisk skillnad, såg man en signifikant minskning av risken för hjärtinfarkt med 28 procent bland deltagarna som fick fiskolja (145 hjärtinfarkter i omega-3-gruppen och 200 i placebogruppen). Effekten var ännu större, 40 procent, bland afroamerikaner och personer med ett lägre intag av fisk. Däremot fann man inga signifikanta skillnader när det gällde cancerförekomst och omega-3.

– Vi fann att omega-3-tillskott kunde kopplas till en signifikant minskning av risken för hjärtinfarkt bland afroamerikaner. Om det resultatet bekräftas och upprepas, kan det tyda på en mycket lovande behandling för att minska risken för hjärtbesvär bland afroamerikaner, säger Jo-Ann Manson, chef för avdelningen för preventiv medicin vid Brigham.

25 % minskning av dödligheten i cancer efter två års intag av D-vitamin

Forskargruppen undersökte också effekten av D-vitamin på förekomsten av cancer. Totalt fick 1 617 deltagare en cancerdiagnos under studieperioden. Av dem hade 793 tagit D-vitamin medan 824 hade tagit placebo, alltså en icke-signifikant skillnad. Förekomsten av cancer (däribland bröstcancer, prostatacancer och tjocktarms- och ändtarmscancer) skilde sig inte nämnvärt åt mellan grupperna till att börja med. Men när forskarna undersökte cancerförekomsten efter att deltagarna tagit tillskott i minst två år, såg de att dödligheten i cancer sjönk med 25 procent bland dem som tog D-vitamin. Man fann däremot inga skillnader beträffande D-vitamin och hjärtkärlsjukdom.

Näringstillskott ger effekt vid näringsbrist

I en ledarartikel i New England Journal of Medicine, där den aktuella studien publicerats, menar de två läkarna John Keaney och Clifford Rosen att de positiva resultaten ska tas med en ordentlig nypa salt eftersom de inte är primära utan sekundära utfallsmått.

Men resultaten av en studie av näringstillskott är naturligtvis beroende av om personerna som tar tillskotten lider brist på dem eller inte. Författarna till Vitalstudien tog blodprov av omega-3- och D-vitaminstatus på omkring 16 000 av deltagarna i studiens början. Av dessa hade 12,7 procent ett 25-hydroxivitamin D-värde som låg under 50 nmol/l, medan drygt 32 procent låg mellan 50 och <75 nmol/l. Den optimala haltenanses vara minst 75 nmol/l. Nivåerna varierade beroende på ålder, kön och etnisk grupp samt BMI, men efter ett års intag av D-vitamintillskott hade de flesta grupperna i studien en D-vitaminhalt som låg nära eller över 100 nmol/l.

”Det är möjligt att D-vitaminbehovet för hjärt-kärlhälsa redan var tillgodosett hos de flesta deltagare”, skriver författarna till studien. ”Även om våra försök … inte visade på någon betydande fördel för hjärt-kärlhälsan hos de deltagare som hade låga 25-hydroxyvitamin D-nivåer vid studiestarten, är det möjligt att ett försök med personer som har extremt låga D-vitaminniver … skulle visa större effekter på hälsorisken. Att hålla studiedeltagare i ett bristtillstånd i fem år skulle dock inte vara etiskt eller ens genomförbart.”

Inga allvarliga biverkningar

De två tillskotten som användes i Vital-studien gav inga allvarliga biverkningar, till exempel blödningar, höga kalciumnivåer i blodet eller mag-tarmbesvär. De verkade inte heller interagera med varandra eller ha några synergistiska effekter.

Utöver de ovanstående resultaten kommer forskarna bakom Vital-studien att fortsätta att rapportera om effekterna av D-vitamin och omega-3 på risken för diabetes, kognitiv funktion, autoimmun sjukdom, luftvägsinfektioner, depression med mera.

– De följande sex månaderna kommer vi att rapportera fler resultat från studien som kanske kan ge mer information till vårdutövare och patienter om fördelarna och riskerna med att ta tillskott av omega-3 och D-vitamin, säger Manson.

– Folkhälsomyndigheter kommer kanske att titta på studieresultaten för att avgöra om de kliniska riktlinjerna bör uppdateras. Men om du redan tar ett av de här tillskotten, eller båda, finns det ingen anledning att sluta. Om du överväger att börja ta tillskotten rekommenderar vi att du pratar med din vårdgivare.

Källa:
Brigham and Women’s Hospital. VITAL Study Reveals How Vitamin D and Fish Oil Supplements Affect Risk of Heart Attack, Stroke and Cancer. Pressmeddelande 2018-11-10.

Studien:
Manson J-A E, Cook NR, Lee I-M, Christen W, Bassuk SS m fl. Marine n−3 Fatty Acids and Prevention of Cardiovascular Disease and Cancer. N Engl J Med 2018 Nov 10.

Rulla till toppen