Livsmedelsverket har slösat vår energi, hälsa och våra skattemedel

– nu drar de tillbaka sitt förslag efter kraftig kritik från både EU och svenska folket  

Vårt statliga Livsmedelsverk har bedrivit ett krig mot vitaminer och mineraler i koncentrerad form i kosttillskott, vilket vi finansierat med våra skattemedel. Verket har under flera år aktivt gått stick i stäv mot aktuell forskning om näringsbehoven för oss på nordliga breddgrader.  D-vitaminets nytta har nu bevisats i drygt 24 000 publicerade forskningsstudier, så det handlar inte om kunskapsbrist. 

En kamp under flera år 

Under flera år har Livsmedelsverket bedrivit en jakt på näringsprodukter med relevanta doser av viktiga näringsämnen. Trakasserier av småföretagare, som bedriver hälsokostbutiker eller näringsterapeuter, har pågått i åratal. Under 2014-2017 eskalerade dessa aktivister från verket då man plötsligt, via kommunernas miljöinspektörer, började utfärda saluförbud för fullt lagliga och säkra produkter. Den processen avslutades då en grupp företag tog juridisk hjälp och fick rätt mot verket via en kommun, i Högsta Domstolen, mål 3160-17. 

2014-2017 Livsmedelsverket utfärdar olagliga saluförbud av bl.a. vitamin B6 och D i Sverige. 

2015 En grupp företagare överklagar saluförbud om vitaminerna B6 och D i rättsliga instanser. 

2017 Högsta Förvaltningsdomstolen dömer för företagarna i frågan om D-vitamin i dos om 125 mcg/dag (500 I.E.) mot Nacka kommun, mål 3160-17. 

2020 Norge lämnar in en TRIS-ansökan till EU för att sätta låga nivåer av vitamin B6 och E, samt järn och zink. Nr: 2020/9011/N (Norway) – C50A, tRIS/(2020) 02514 

2020 Livsmedelsveket lämnar ut förslag med låga doser för ett flertal viktiga näringsämnen. Yttrande 2020-04-21 Dnr 2018/02027, “Förslag till ändring i Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2003:9) om kosttillskott”. Förslaget möts av stark kritik. 

2022 Livsmedelsverket lämnar in TRIS-ansökan till EU för låga nivåer av D-vitamin och jod. Yttrande 2022-08-12, TRIS/(2022) 02012, Notif. Nr: 2022/395/S (Sweden) – C80A 

2023 I maj 2023 drar Livsmedelsverket tillbaka sin TRIS-ansökan efter kraftig kritik från EU, svenska konsumenter, svensk handel och internationella organisationer. 

Vad är TRIS? 

TRIS står för Technical Regulation Information System hos EU Kommissionen. Medlemsländer kan göra ansökningar om att frångå gängse regelverk genom att ansöka om något specifikt, som t.ex. att skapa ett handelshinder, som i Livsmedelsverkets fall. Om vi EU-medborgare inte svarar på dessa frågeställningar går de igenom som de är. Att besvara TRIS-ansökningar är ett viktigt sätt att göra sin röst hörd till EU. Principen är att ”den som tiger still håller med”.   

Du ser Livsmedelsverkets ansökan här: TRIS Notification Number: 2022/395/S (Sverige) samt de 19 svar som inkom. Länk: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/tris/en/search/?trisaction=search.detail&year=2022&num=395 

I sin TRIS-ansökan anger Livsmedelsverket att deras förslag inte kommer att inverka på handeln. Det är mycket märkligt, då detta var en av de punkter som branschen särskilt flaggade för i den remissrunda och kunskapsinhämtning, som verket själva genomförde under 2020. Än mer märkligt är det att Livsmedelsverkets ansökan inlämnats av Kommerskollegium, som själva var en av de instanser som svarade på Norges TRIS-ansökan med just argumentet att Norges planerade sänkta doser skulle påverka den internationella handeln! 

EU gav Livsmedelsverket en skarp bakläxa på hela fem sidor för en rad faktorer man inte tagit hänsyn till, bl.a. en utvärdering av risker och att Sverige avstått att följa EU:s regelverk. Se https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/tris/en/search/?trisaction=search.detail&year=2022&num=395 och klicka på ”Issue of comments” 

Klicka på ”Contributions” så ser de alla de inlämnade svaren från sommaren 2022. 

Källor till fakta och kunskap 

Fakta om näringsämnen och aktuell publicerad forskning hittar du via Nordiska Föreningen för Naturlig Näring och Metabol Hälsa (NNMH) https://www.nnmh.se/  

Här kan du även läsa ett remissvar från 2020, där föreningen Nordic Nutrition Council (sedan 2023 en del av NNMH) svarade Livsmedelsverket på de sänkningar av näringsinnehåll, som föreslogs då. Jod och D-vitamin finns med i den skrivelsen. Här hittar Du också mängder av artiklar, som beskriver nyttan av olika näringsämnen. 

D-vitamin som tillskott är särskilt viktigt för nordbor! 

Nordbor har redan svårt att hålla tillräckliga nivåer av D-vitamin i blodet, eftersom den huvudsakliga källan till D-vitamin är starkt solsken som belyser bar hud. De av oss som inte vistas i starkt solljus med bar hud året runt behöver tillskott av D-vitamin.  

Enligt aktuell forskning från Finland är en relevant nivå för nordbor vintertid ett tillskott på 100 µg/4000 I.E. av D-vitamin. Professor Carsten Karlberg vid Östra Finlands Universitet har studerat behovet av D-vitamin och sett att graden av hudens förmåga att skapa D-vitamin är mycket individuellt.  

Just den mängd som professor Karlberg föreslår är optimal för nordbor under vintertid motsvarar det maxvärde som föreslogs av svenska Livsmedelsverket. En för lågt satt maxgräns kan skrämma de som verkligen behöver extra D-vitamin att ta en tillräckligt hög dos.  

För individer med högre grad av pigmentering, högre ålder eller vikt är behovet än större eftersom dessa faktorer negativt påverkar kroppens förmåga att skapa D-vitamin av solljus. Även de som har otillräckliga nivåer av kolesterol i blodet, eller som avstår att äta animaliska livsmedel som kött, fisk, mejeriprodukter och ägg löper risk att ha för låga vården av både kolesterol och D-vitamin. 

Källa: https://www.uef.fi/en/article/researchers-introduce-a-personal-vitamin-d-response-index 

Försumbar risk för överdosering av D-vitamin 

Livsmedelsverket har slagit in öppna dörrar. Det finns ingen risk för överdosering av D-vitamin om man kombinerar det med vitamin K2 och magnesium. Poängen är att kalcium ska bindas in i benvävnad istället för att stanna i mjuk vävnad. Den funktionen står K2 och magnesium för tillsammans med D-vitamin och den processen leder till starkare skelett och tänder. Istället för att sätta maxgränser bör man informera om vikten av att kombinera vitamin K2 och magnesium med D-vitamin, enligt Nordiska Föreningen för Naturlig Näring och Metabol Hälsa. 

I dessa tider då många ängslas för infektioner har vikten av just D-vitamin i tillräcklig hög nivå varit i fokus. Den samlade vetenskapen har påvisat D-vitaminbrist som den enskilt största faktorn till allvarlig sjukdom och t o m död i virusinfektioner som t ex Covid-19.  

Vad är riskerna med D-vitamin och jod i kosttillskott? Livsmedelsverket har inga svar. 

På den raka frågan om vilka toxiska nivåer som Livsmedelverket ororas av så till den grad att man vill lägga skattemedel på att begränsa soltörstande svenskars tillgång till adekvata nivåer, kan verket inte svara. Efter kontakter med både presstjänsten och toxikologen Stina Wallin Ottosson framkommer det att ca 40 fall per år har inkommit där någon individ har haft någon form av biverkan av något medel. En vidare analys visade att det då handlade om ACO:s D-vitamindroppar för spädbarn och det jod som används som kontrastvätska vid röntgen. Båda dessa produkter är klassade som läkemedel – inte kosttillskott/livsmedel.  

Det finns alltså inte några klagomål från varken allmänhet eller vård om biverkningar från D-vitamin eller jod. Oavsett dos. Varför vill man då begränsa svenskars tillgång till adekvata nivåer av viktiga näringsämnen i kosttillskott? 

Av EU godkända hälsopåståenden om D-vitamin 

För att få använda uttalanden om hälsoeffekter vid marknadsföring och försäljning av vitaminberikade livsmedel och kosttillskott finns ett regelverk framtaget av EU via EFSA år 2012. Dessa anges i kommissionens förordning (EU) nr 432/2012 och är väl underbyggda. 

För D-vitamin har EU-kommissionen godkänt följande åtta hälsopåståenden utifrån att de är mycket väl underbyggda av goda forskningsresultat. 

Senare forskning visar att D-vitamin också är mycket viktigt för att förebygga bl. a adhd, autism, diabetes och hjärt-/kärlsjukdom. Brist på D-vitamin anses av flera forskare vara en av de största riskfaktorerna för förtida död. Källa: www.ncbi.nlm.nih.gov. PubMed, aktuell publicerad forskning.  

Extremt lågt maxvärde för jod föreslås i Sverige 

Livsmedelsverket ville även införa ett extremt lågt gränsvärde för mineralet jod. Här valde verket samma gräns som maxvärde som man själv anser är en relevant daglig dos för ammande kvinnor, nämligen 200 µg per dag. Det värde som EFSA föreslagit för EU är 600 µg. Livsmedelsverket har inte lämnat argument till varför Sveriges befolkning skulle behöva mindre mängd jod än övriga européer. 

Allt fler äter vegetarisk kost och avstår att äta fisk och skaldjur, som annars är bra källor till jod. Just vegetarisk kost med sojabönor och kålväxter utarmar upptaget av jod, liksom intag av fluor och klor. Hur många svenskar har inte redan problem med sköldkörtelns funktion p.g.a. jodbrist? 

Enligt WHO är jodbrist en mycket stor källa till både ohälsa och bristande intelligens. I en europeisk studie konstaterades att skolbarn som visade på låga nivåer av jod hade ett signifikant lägre IQ. Man har också sett att barn till kvinnor med lågt jodintag får lägre intelligens. Källa: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15292317/  

3 reaktioner på ”Livsmedelsverket har slösat vår energi, hälsa och våra skattemedel”

 1. Lars Bölander

  Nyttan av D-vitamin.
  Från och med april 2020 tog jag 5000 IE vitamin D3 dagligen, samt runt 2-4 gram C-vitamin (fördelat över min vakna tid). Till det var eller varannan dag magnesium, K2, selen, zink, Q-10.

  Under hela pandemin drabbades jag inte av ens den minsta förkylning. Sommaren hösten 2022 minskade jag på intaget av nämnda tillskott; D3-dos runt 2500 IE/dagligen, C-vitamin fortsatt ungefär som ovan nämnda dos. Sommaren 2022 hade jag vid testning högsta ”högsta godkända normala serumnivå” av D-vitamin.

  Efter minskade intag av bl a D-vitamin under hösten 2022, drabbades jag 13/12 av Covid, som gjorde mig sjuklig i mindre än 2 dygn, men gick med produktiv hosta i 2-3 veckor.

  Under alla framträdanden av alla olika experter, i svenska nyhetssändningar, f f a under pandemins första två åren, hörde jag aldrig ordet D-vitamin nämnas. Fler och fler rapporter kom från olika delar av världen, i vilka sades att patienter som insjuknat i Covid-19, blev lindrigare sjuka och dog mindre ofta, om deras kroppsnivåer av D-vitamin befunnits normala eller höga, jmf med patienter med låga nivåer, som oftare blev svårt sjuka.

  Jag ställer frågan: Varför bad inte alla dessa experter i TV-rutan svenska folket att, i MÖJLIGT PREVENTIVT SYFTE, börja inta D-vitamin i höga doser (4-5000 IE/dag) + C-vitamin? Ofarligt för individen, billigt för skattebetalarna.

  Istället skulle alla vänta på det första vaccinet! Ack, du fruktade tanke, om D- och C-vitamin skulle ha haft en så tydlig effekt mot Covid-19-sjukligheten, att folk än oftare hade avstått att låta vaccinera sig 😖.

  PS. Ja, ja, jag begriper att läkemedelsbolagen har megakostnader, är aktiebolag som ska tjäna stora pengar och ge aktieutdelning. Och ska betala medicinska institutioner för önskad forskning, och mera därtill. Men ändå. DS

  Mvh
  Lars Bölander
  Plastikkirurg i pension

 2. Ta det gröna nyckelhålet som giftstämpel för att minska risken för junkfood

 3. Var hos läkaren i dag, 15/6 -23, pga att jag har en relativt långt gången KOL, men jag tar in ca 500 gram C-vitamin/mån vilket ger en viss lindring speciellt på morgonen. Föreslog för läkaren att testa C intravenöst, men det blev kalla handen pga alla våra verk som styr dem. Med en så fattigt utforskad folksjukdom som KOL (ca 2000 papper), så skulle man ta detta förslag med öppna armar.

Kommentarer är stängda.

Rulla till toppen