KAM-utredningen bryter mot lagar

Jag har tidigare publicerat Riksföreningen för Metabol Hälsas remissyttrande till den s.k. KAM-utredningen SOU 2019:15. Sedan dess har National Health Federation Sweden (NHF) kommit men en genomgående analys av den omfattande utredningstexten som avslöjar en rad mycket allvarliga brister i utredningen.

Statens utredare Kjell Asplund lade fram sin utredning den 5 juni med ett lagförslag om en ny lag som skall gälla för dem som utan legitimation på hälso- och sjukvårdens område undersöker och behandlar sjukdomar. Lagförslaget innebar ännu fler inskränkningar än de inskränkningar som redan nu gäller enligt dagens patientsäkerhetslag. Det nya lagförslaget innebär att barn under 15 år och sjuka människor med allvarliga sjukdomar inte kan få någon botande vård och behandling när den offentliga sjukvården har misslyckats eller inte alls har något att erbjuda de patienterna. Detta är dessvärre vanligare än man kan tro.

Jag drar mig t.ex. tillminnes en bekant som opererats för prostatacancer, men som inte blev fri från sin cancer utan remitterades av sin kirurg till Radiumhemmet för strålbehandling. Där vägrade man behandling med motiveringen att det var för sent. Han sändes hem för att dö. Han sökte sig då utomlands med sin kirurgs hjälp och fick sin strålbehandling och är idag fri från sin cancer. Enligt det nya lagförslaget skall sådana patienter med allvarliga sjukdomar ge upp och dö, om skolmedicinen bedömer deras fall som hopplöst, något som händer ofta enligt vittnesmål. Att i detta läge söka alternativ vård inom landet skall enligt KAM-utredningen kriminaliseras.

Torsdagen den 4 november 2019 sände Sveriges Radios program ”Människor och tro” ett telefonväktarprogram där Kjell Asplund satt i studion. I slutet av programmet ringdes Michael Zazzio upp. Han är hörselforskare och har i över 20 år drivit en klinik för behandling av inom hörsel- och balanssjukdomar. Han representerar dessutom föreningen NHF, vars motto är att människor skall kunna ha full frihet när det gäller val av kroppsvård, hälso- och sjukvård, kosttillskott samt livsmedel.

Sedan i juni har Michael Zazzio och Sara Boo arbetat med NHFs remissyttrande över Kjell Asplunds KAM-lagförslag. Yttrandet blev till slut 89 sidor långt och är en mycket grundlig analys som visar tydligt att det sätt på vilket KAM-utredningen har genomförts bryter mot både grundlagen (Regeringsformen) och Förvaltningslagen. Zazzio och Boo har även visat att det under utredningen har förekommit allvarliga oegentligheter, bland annat att det demokratiska förfarandet i KAM-utredningens expertkommitté har varit kraftigt åsidosatt.

När Michael Zazzio och Sara Boo ställde KAM-lagförslaget emot gällande mänskliga rättigheter, så visade det sig att lagförslaget bröt mot EU-rätten, både när det gäller förbud mot kartellbildning och förbud mot inskränkningar av den fria konkurrensen inom EU. Dessutom bryter KAM-lagförslaget mot den europeiska rättighetsstadgan och mot Europakonventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna, men inte nog med det, lagförslaget bryter även mot FN:s allmänna deklaration om de mänskliga rättigheterna och mot fem andra internationella/globala konventioner, däribland barnkonventionen som den 1 januari 2020 blir svensk lag.

I Sveriges Radios program framkom det att Kjell Asplund trodde, men han visste inte hur många som skadas av komplementär- och alternativmedicin. Han trodde att det var fler än fem personer per år, men han visste alltså inte. Det faktum att han trodde var således den enda grund som han har haft för att lägga fram sitt långtgående KAM-lagförslag. Under den två år långa utredningen har han alltså inte ens tagit reda på hur många som skadas av komplementär- och alternativmedicinska terapeuter. KAM-utredaren Kjell Asplund har för övrigt inte utfört alla de uppgifter som Regeringen ålagt honom.

Som ett exempel på det som Kjell Asplund kallade ”epidemier” och som han påstod att KAM-terapeuter skulle ha orsakat, beskrev han i radioprogrammet en örtmedicin som användes som bantningsmedel och som blev populärt i Belgien och som där såldes i butiker. Medlet skadade levrarna så pass allvarligt på 128 personer att de blev dialyspatienter. Anledningen till att medlet skadade levrarna på dem som åt det var att det i Kina, där medlet producerades, hade skett en förväxling mellan två växter. Den ena växten heter ”Hang Fang Ji” och den andra heter ”Guang Fang Ji”. Båda växterna kallas allmänt för ”Fang Ji” – därmed förväxlingen. Kjell Asplund lade i radioprogrammet skulden för den kinesiska producentens förväxling på KAM-terapeuterna.

NHF, som i flera år har försökt att förmå Socialdepartementet att lägga till föreningen som remissinstans, var ännu inte listad som remissinstans när remissen skickades ut. Därför lades NHFs remissyttrande inte ut på Regeringens hemsida trots att NHF begärde det och hänvisade till Socialdepartementets underlåtenhet att lägga till NHF i listan över remissinstanser. NHFs remissyttrande måste man alltså känna till för att kunna beställa det från Socialdepartementet.

Det Komplementärmedicinska Riksförbundet (KMR) skickade den 27 oktober in sitt remissyttrande till Socialdepartementet – ett yttrande som var en exakt kopia av NHFs yttrande, men KMR:s remissyttrande publicerades inte på Regeringens hemsida trots att KMR är remissinstans. På Regeringens hemsida kunde man läsa att ”Remissvar inkommit den 27 oktober 2019 till Socialdepartementet från Komplementärmedicinska Riksförbundet”. Socialdepartementet/Regeringen skrev inte ens in instruktionen att vem som helst kan beställa KMR:s remissyttrande från Socialdepartementet. Departementet är skyldigt att skicka ut det digitalt och utan kostnad till den som vill ha det, och det skall enligt grundlagen (Tryckfrihetsförordningen) göras samma dag eller dagen efter det att beställaren begär att få det.

Det Svenska Naturmedicinska Sällskapet är också remissinstans och föreningen skickade den 29 oktober 2019 in sitt remissyttrande till Socialdepartementet, men i skrivande stund har inte heller det publicerats på Regeringens hemsida. SNS remissyttrande består till mer än 95 % av det som Michael Zazzio och Sara Boo har skrivit i sitt remissyttrande för NHFs del.

Regeringen undanhåller medvetet det svenska folket offentliga handlingar. Regeringen döljer inkomna remissyttranden och bryter därmed mot grundlagen (Regeringsformen) som säger att det är likhet inför lagen som gäller. Detta kan ses mot bakgrund av regeringens färska beslut att inte verkställa en utvisning av sex personer som SÄPO klassat som allvarliga säkerhetsrisker, med en luddig hänvisning till grundlagen.

Hanteringen av remisserna som inkommit rörande KAM-utredningen är ytterligare ett tecken på en statsmakt i upplösning där ärenden hanteras olika ur rättssynpunkt baserat på godtyckliga politiska preferenser.

Lars Bern

 

foto: Newsvoice

5 reaktioner på ”KAM-utredningen bryter mot lagar”

 1. Tack Lars Bern! Vi verkar gå mot diktatur där den enskilda människa helt utelämnas till ansvarslösa makthavare… (mycket mer att säga egentligen men finner inte de rätta orden. Korruption ligger säkerligen bakom det mesta)

 2. Visst blir man mörkrädd!
  Och även jag är mycket tacksam för människor som håller koll och hojtar till!
  Och berättar för oss om det – Lars. 🙂
  Visst låter anmälan till JK som en lysande idé.
  Jag är medlem i NHF Sweden också och jag hoppas att de redan jobbar på den saken…

 3. Tack för informationen! Mycket värdefullt att någon orkar hålla blåslampan under ändan på systemet!
  Frågan blir då om det är en medveten “mörkning” av information av regeringen eller en enskild medarbetares försumlighet! Faktisk ganska lämpligt att få reda på!
  Är detta ett fall för Justitiekanslern?

 4. Tack för att du håller koll på sådant som undanhålles oss. Är det inte dags att stämma svenska staten?

 5. Jan-Ove Staffan Bo Gerald Freidlitz

  Det är skrämmande det som pågår nu i Sverige. Områden efter områden nedmonteras.Var tar pengarna vägen? Ja inte är det för att hjälpa människor i nöd i vårt eget land.

Kommentarer är stängda.

Rulla till toppen