Ytterligare en nära vän död i cancer

Idag har jag deltagit i begravningen av en av min hustrus bästa och långvarigaste väninnor. Hon var en tjusig kvinna i sina bästa år som i mina ögon alltid utstrålade livsglädje och hälsa. Hon drabbades trots det av pancreacancer (bukspottkörteln) som har en mycket dålig prognos, eftersom patienten nästan alltid observerar symptom först när cancern hunnit gå för långt. Det hjälpte henne inte att hon hade både en make och en dotter som är läkare. Inom loppet av ett år har tre till synes friska och sunda kvinnor i vår närhet gått bort på detta sätt, en av dem var själv läkare.

Med mitt intresse för den metabola sjukligheten i allmänhet och cancer (som är en metabol sjukdom) i synnerhet väcker dessa dödsfall min förnyade undran över varför vi har den här utvecklingen. Vid förra sekelskiftet var det i grova drag en på tusen som drabbades av cancer, idag är det en av tre på väg mot en av två som råkar ut för sjukdomen under sin livstid. Jag är själv drabbad. Skolmedicinens patentsvar är att den här utvecklingen beror på att vi blir allt äldre, men tittar man på statistiken så håller inte det argumentet. Det är en faktor, men långt ifrån den viktigaste. Cancerepidemin måste ha andra viktigare orsaker.

Den naturliga förklaringen är sannolikt den förändring av människors kost och miljö som skett genom övergången från naturlig lokalproducerad föda till processad industrimat, luftföroreningar och en massiv användning av olika kemiska gifter i matproduktionen. För att vända cancersjukligheten borde det vara där man skulle börja forska, men det görs inte.
Skolmedicinen har under de senaste femtio åren lagt ner mångmiljardbelopp på forskning om cancers av DNA styrda mekanismer, men resultaten har i stort sett uteblivit. Bara ytterst små framgångar kan noteras och detta verkar bero på att forskarna för det mesta gräver på fel ställe. Och framförallt man har varit allt för fokuserad på att förklara det man kallar ”cancerns gåta”. Det innebär att förhållandevis lite forskning har bedrivits på hur man skall bryta denna cancerepidemi. Det mesta man kommit upp med är primitiva behandlingar som möjligen förlänger livet något eller några år hos patienterna, ofta till priset av mycket allvarliga biverkningar som i sin tur senare bidrar till att ta död på patienterna i förtid.
Jag har ingående analyserat detta i min bok Den Metabola Pandemin.Forskningen har snöat in på en hypotes som kallas den Somatiska Mutations Teorin(SMT) i tron att man skulle hitta genetiska förändringar i cellers DNA som orsakar cancer. Men ju mer man forskat på detta spår ju fler har frågetecknen blivit. Om forskningen varit på rätt spår borde frågetecknen efter hand rätas ut vilket de inte gjort. Istället börjar vissa forskare åter gräva fram snart hundra år gammal forskning av nobelpristagaren Otto Warburg som pekade på att cancer orsakas av rubbningar i cellernas metabolism.
Jag har i boken redogjort för hur den västliga skolmedicinen en gång grundades av Rockefeller Foundation som lanserade sin affärsidé med det man kallade the pharmaceutical investment business. Den gick ut på att sjukdomar skulle behandlas med av industrin patenterade syntetiska kemikalier samtidigt som man genom cynisk lobbyverksamhet lyckades få tidigare naturliga behandlingsmetoder stämplade som kvacksalveri. Naturläkare som inte rättade sig efter industrins intressen fängslades ofta och fick sina legitimationer indragna. Det förekommer även uppgifter om systematiska mord på naturläkare.
Från läkemedelsindustrins sida finns inget intresse för att pröva behandling av cancer med naturpreparat som t.ex. kost eller cannabis. Sådant kan inte patenteras och de går därför inte att tjäna tillräckligt med pengar på, så man gör sitt yttersta för att med olika arrangerade forskningsstudier visa att naturliga behandlingar med kost och kosttillskott är verkningslösa.
Eftersom vi idag kan ta del av en strid ström studier rörande olika kostregimer och olika kosttillskott som visat sig minska cancerriskerna, är detta ett område som inte ger industrin en lugn stund. För att motverka att människor skall ta till sig alla nya rön, ser industrins lobbyister till att sätta upp tillrättalagda studier med enda syftet att försöka visa att populära kosttillskott och kostregimer är verkningslösa.
Häromdagen la en av mina FB-vänner professor Gunnar Juliusson i Lund upp en studie på FB som sades visa att populära kosttillskott som D3-vitamin och omega-3 var verkningslösa mot cancer och hjärtkärlsjukdom. Juliusson har ett flertal gånger utmärkt sig som en stark förespråkare för den industribackade skolmedicinen. I USA har antalet personer som tar kosttillskott av omega-3 ökat tiofalt och D3 fyrfalt under bara några år i början av 2000-talet, något som givetvis oroat industrin mycket.
Eftersom studieresultatet gick stick i stäv mot vad andra studier visat blev jag nyfiket och började gräva lite i studiens upplägg och bakgrund. Det visade sig att studien var utförd av the VITAL Research Group som har just Rockefeller Foundation som huvudsponsor. Man hade studerat en population på 25.000 personer under ca. fem år. De doser av D3 och omega-3 man gett målgruppen låg långt under de doser som är rekommenderade inom den holistiska naturmedicinen. Så i mina ögon var det solklart att syftet med studien var att ta död på människors tro på D3 och omega-3 som kosttillskott.
Juliussons argument mot detta var i en kommentar till min invändning att de doser jag förordade förpassade dessa substanser från kosttillskott till farmakologi. Och då har industrins skolmedicin varit så kluriga att de få igenom bestämmelser som stipulerar att då måste tillskotten hanteras på samma sätt som industrins syntetiska läkemedel. Det innebär att de måste genomgå den mycket omfattande och dyrbara process som krävs för att få läkemedel godkända. Och eftersom dessa ämnen inte kan patenteras finns det ingen som vill finansiera en sådan godkännandeprocess. Detta innebär i praktiken att man aldrig kan få naturpreparat som visat sig medicinsk verksamma godkända som läkemedel och då kan myndigheterna helt enkelt förbjuda försäljning av dem eftersom de inte genomgått godkännandeprocessen. Att samma kosttillskott kanske använts inom naturmedicin i tusentals år utan biverkningar är därvidlag utan intresse.
Det är exakt vad man försökt göra i Sverige genom att t.ex. försöka få igenom ett förbud att sälja D3 preparat som har den rekommenderade styrkan på minst 5000 IE. Här hittar ni sannolikt även grundorsaken till alla förbud som omger medicinsk användning av cannabis.
När man pekar på industrins intresse av att hellre dämpa symptom än att bota skriver Juliusson att det är oförskämt nonsens att läkemedelsbolagen vill ”hålla människor lagom sjuka”. Visst vill läkemedelsindustrin tjäna pengar, men deras intäkter härrör från förhandlingar med myndigheter, avseende reglering av de data som krävs för registrering inkl kontroll av validiteten av data och pris vid försäljning. Myndighetsutövningen här har haft och har många brister, där samhället borde agera kraftigare. Inte minst borde mycket mer resurser tillskapas för behandlingsforskning utan företagsekonomiska incitament, dvs använda befintliga metoder optimalt kostnadseffektivt. Inget genererar dock så mycket intäkter till industrin som nya effektiva läkemedel.
Juliusons påstående motsägs i en aktuell analys från bankirfirman Goldman Sachs som tog upp det känsliga ämnet om bot med anledning av lovande forskning rörande genterapi för att just bota sjukdomar. Man skriver att bot kan vara mot industrins intresse på lång sikt. Analysen från Goldman Sachs ställer frågan om botandet av patienter är en hållbar affärsidé? Man tjänar ju oerhört stora belopp på livslång förskrivning av bara symptomdämpande preparat som inte botar.
Som exempel pekade Goldman Sachs´ analys på företaget Gilead Sciences Incs behandling mot hepatit C, som inneburit att 90 procent av patienterna botats. Företagets försäljning i USA nådde sitt maximum på 12,5 miljarder dollar år 2015, men försäljningen har därefter fallit eftersom antalet patienter minskat drastiskt efter att 90 procent blivit botade. Man uppskattar att försäljningen bara blir 4 miljarder dollar 2018. Analysen pekar på att bot av smittsamma infektionssjukdomar underminerar industrins marknad på två sätt: dels förlorar man de patienter som botas, dels försvinner marknaden för tillkommande patienter genom att de som botats inte längre sprider smitta.
Skolmedicinen har tappat kontakten med den gamla medicinska etiken Primum non nocere – att först och främst inte skada. Nu gäller det att sälja så mycket piller som möjligt vars biverkningar är den tredje vanligaste dödsorsaken i västvärlden och samtidigt till varje pris sätta stopp för människors kamp för sin hälsa genom intag av viktiga kosttillskott. Jag känner inte till något fall där patienter dött av naturliga kosttillskott.
Det är nog så att enda sättet att vända den pandemiska ökningen av cancern i vår tid, är att vi människor lär oss att själva behandla vår hälsa med bättre kost och med viktiga kosttillskott som kompenserar för alla brister som uppstår p.g.a. av den näringsmässigt utarmade industrimaten. Vi har bildat Riksföreningen för Metabol Hälsa i syfte att hjälpa varandra med att sköta vår hälsa. Vi kan nämligen inte längre lita på alla skomedicinare som tagit ensidigt parti för industrins enorma ekonomiska intressen.
Lars Bern

7 reaktioner på ”Ytterligare en nära vän död i cancer”

   1. Ett långt inlägg den 11/1.
    Tror jag länkade till 5-7 olika forskning om farorna med vitamin D tillskott.

 1. Margareta Lundström

  Jag fyller 80 år i mars. Mina barn och barnbarn går säkert och grubblar på vad de skall ge mig i födelsedagspresent. Men jag skall hjälpa dem. Jag har hittills köpt köp 8 ex av den Metabola Pandemin. Varje hushåll skall få ett ex. Deras födelsedagspresent till mig kommer att vara att förbinda sig att läsa boken. Den innehåller nästan allt vad jag skulle vilja förmedla till dem men som är så så svårt att få tillfälle och tid till. Om de som jag älskar mest i världen läser boken så lyfter de en stor sten från mitt hjärta. Det är den bästa presenten jag kan tänka mig.

 2. Själv förlorade jag fyra nära vänner i cancer förra året och jag kom fram till samma nedslående analys av cancervården som Lars här redovisat.
  Sten

Kommentarer är stängda.

Rulla till toppen