Big Foods nyttiga idioter

Det pågår en intensiv propaganda i etablerade medier – MSM mot animaliska livsmedel i allmänhet och rött kött i synnerhet. Upplägget är att vi skall bibringas uppfattningen att köttätande hotar klimatet och att vi får cancer av att äta rött kött.

Låt oss granska vad det finns för ekonomiska drivkrafter bakom den här kampanjen. För den globala livsmedelsindustrin – Big Food finns det två stora nackdelar med animaliska livsmedel, vilket ger anledning att förmoda att industrin är antiköttkampanjens verkliga avsändare. Man har nämligen en tradition av att manipulera opinionen till sin fördel.

För det första är animalier relativt dyra att producera och hantera även när man producerar dem i industrins köttfabriker. De beräkningar som gjorts som pekar på stora växthusgasutsläpp från köttproduktion är baserade på just dessa köttfabriker med åretruntstallade djur och insatser av växtgiftbemängt kraftfoder, mängder med antibiotika och ofta även tillväxthormoner. Hade man istället gjort beräkningarna på utegående gräsbetande köttdjur inom organiskt växeljordbruk hade man funnit att den produktionsformen snarast bidrar till att binda kol i marken. Därför ger den inte några nettoutsläpp av växthusgaser. Den senare produktionsformen passar dock inte in i Big Foods storskaliga industriella tänkande.

För Big Food är en mat baserad på billigt socker, spannmål och vegetabiliska oljor starkt att föredra. Produktions- och hanteringskostnaderna är väldigt mycket lägre och vinstmarginalerna långt högre än på animalier. Industrin eftersträvar även totalkontroll över utsädet för dessa råvaror genom att stegvis tvinga in sina patenterade genmodifierade – GMO-produkter. Man kan inte på motsvarande sätt få kontrollen över animalisk produktion med patent.

Slutsatsen är enkel, Big Food vill få marknaden att i större utsträckning välja deras lönsammare spannmåls- och oljeprodukter. Därför bedriver man lobbyverksamhet för att industrimat baserad på dessa billiga råvaror skall gynnas. Det är bara att gå in i dagens matmarknader för att konstatera hur oerhört framgångsrik denna industrilobby varit. Den på spannmål, socker och växtoljor baserade industrimaten dominerar golvytan. Inget av detta fanns på matborden när vår metabolism och vårt immunförsvar utvecklades under evolutionen, därför orsakar den här kosten en rad metabola sjukdomar och autoimmuna reaktioner.

För det andra är det så att en kost rik på feta animaliska produkter (kött, ägg, smör, grädde m.m.) snabbt gör oss mätta, varför vi inte löper risk att överäta. Jag har egen erfarenhet av hur mitt behov av daglig lunch försvann när jag ersatte den traditionella spannmålsfrukosten med en omelett på ekologiska ägg och tjockgrädde. Självklart ligger det inte i Big Foods intresse att människor äter mindre, därför har man infört ett kvalitetsmått som man kallar craveability. Det handlar om att få fram produkter som skapar en känsla av okontrollerbart begär efter mer av produkten. Det leder till att man överäter och t.ex. ständigt småäter och stoppar i sig snacks.

Den viktigaste beståndsdelen i industrimaten för att maximera dess craveability är socker och då främst industrins syntetiserad billiga High fructose corn syrup (HFCS). När varningssignalerna rörande sockrets hälsorisker i form av metabol sjuklighet började komma fram på 60-talet blev industriintressena oroliga. Man började muta forskare för att få dem att publicera falska studier som istället för sockret pekade ut animaliska fetter.

De rekommendationer mot animaliskt fett som lanserades av en amerikansk regeringskommission år 1977 låg helt i linje med den strategi Big Food dragit upp. Att tvingas avfetta en massa matvaror blev därtill en perfekt storm för industrin, detta kunde nämligen bara ske med hjälp av deras industriprocesser. Massor av livsmedel måste med andra ord passerad Big Foods industrier.

En mycket framgångsrik och fullständigt hysterisk kampanj mot naturligt fet mat och mestadels hälsosamt kolesterol drevs och drivs i MSM som kontrolleras av samma globalistiska ägarkretsar som finns bakom Big Food. Självhushållning med färska lokalt producerade matvaror försvåras genom olika regelverk, vilket är ytterst gynnsamt för industrin. Den naturliga maten demoniseras av kampanjer i MSM.

De samband mellan köttätande och cancer som även pumpas ut i MSM har inget med rena köttprodukter från betesdjur att göra. Denna cancer är med stor sannolikhet orsakad av Big Foods egen bearbetning av köttprodukter till charkuterier där en rad främmande ämnen tillsätts.

Omställningen av den amerikanska livsmedelsförsörjningen skedde mot bakgrund av intensiv lobbyverksamhet och betalda forskare som skrev falska forskningsrapporter. Man lyckades med målet att lägga skulden för den metabola sjukligheten på animaliskt mättat fett. Konsekvenserna av denna människofientliga livsmedelspolitik visade sig nästan omedelbart. Omkring år 1980 ser man hur kurvan över olika former av metabol sjuklighet viker av brant uppåt som ett jetplan under take-off – den metabola pandemin hade börjat.

Produktionen av industrins råvaror i form av spannmål, socker och växtoljor drivs efter en enda princip – max utbyte i kg per areal. Andra kvalitetskriterier än mängd saknar i praktiken betydelse. Näringsinnehållet blir betydelselöst och huvuddelen av produkterna består mest av tomma kalorier med hög craveabilityför att få människor att överäta. Det är bara att kolla innehållsförteckningen på all industrimat, allt innehåller socker och andra giftiga smakförstärkare. Maxutbyte uppnår man genom produktion baserad på storskaliga monokulturer på utarmade jordar, där massiv konstgödning och giftbesprutning därför blir nödvändig.

Det sorgligaste i hela denna hälsoskandal är att Big Food lyckats städsla nästan hela miljörörelsen som sina nyttiga idioter. I deras propaganda är animalier en fara för vår hälsa. Alla borde inse hur falskt detta påstående är, om vi betänker att människan under evolutionen blivit dagens intelligenta art av just animalisk kost. Studier av kärnfriska naturfolk som inte äter vår farliga industrimat men däremot animalier bekräftar hur nyttig den animaliska kosten är för oss. Att en kost som f.ö. är uppbyggd av samma beståndsdelar som vår egen kropp skulle vara skadlig för oss faller på sin egen orimlighet.

I höst kommer boken om Den Metabola Pandemin.

Lars Bern

Rulla till toppen