Nyttan av ”vaccination” mot Covid-19 är mycket ringa

Vännen Sture Blomberg har analyserat nyttan av covidvaccinerna.

Läkemedelsbolagen Pfizer, Moderna och Janssen hävdade i sina ansökningar om Emergency Use Authorization till FDA (= Food and Drug Administration) i USA att deras anti-Covid-19 injektioner hade en effektivitet av 95%, 94,1% respektive 66,1%. Detta har av de flesta felaktigt tolkats som att en ”vaccination” reducerar risken att bli måttligt eller allvarligt sjuk i Covid-19 med 95%, 94,1% respektive 66,1% och omvänt ökar denna risk med samma siffror om man är ”ovaccinerad”. Sjukdomsutvecklingen efter att man startat med ”vaccination” mot Covid-19, har dock tydligt visat att detta inte på långa när stämmer. Det kan därför finnas anledning att gå tillbaka till originaldokumenten från ansökningarna till FDA för att undersöka hur dessa felaktiga och rent utav falska siffror har kunnat uppkomma och varför FDA har godkänt detta. För dem, som behöver hjälp med denna review, kan jag rekommendera ett 4,5 timmar långt föredrag av läkaren och forskaren dr. Richard Fleming från Dallas, Texas [1]. Jag har i referenslistan speciellt angivit den tidsperiod i föredraget och de sidor i EUA-dokumenten som är relevanta. 

Olika mått på riskreduktion 

Det finns flera olika mått på riskreduktion: 1. Relativ riskreduktion (RRR), 2. Absolut riskreduktion (ARR) och antalet patienter, som måste vaccineras för att man skall undvika att ytterligare en patient blir sjuk (NNV, ”Number Needed to Vaccinate”). Relativ riskreduktion används ofta av läkemedelsbolagen eftersom denna kan ge en enormt mycket högre siffra på effekten än den verkliga effekten. Det finns därför säkert en anledning till att många läkemedelsbolag väljer att redovisa sina resultat i relativa och inte absoluta siffror när det gäller riskreduktion. Alla angivna läkemedelsbolag har gjort detta när de ansökt hos FDA om att få sina ”vacciner godkända för EUA. Skälen till detta är uppenbara, som vi snart kommer att se. Hade de använt ett annat och mera adekvat mått på effektiviteten än relativ riskreduktion, så skulle deras preparat med stor säkerhet aldrig ha blivit godkända. 

Relativ Riskreduktion (RRR)

Innan vaccinationskampanjen rullades igång hade Pfizer testat sitt ”vaccin” under en 2-månadersperiod på c:a 35.000 friska försökspersoner och utvärderade sedan hur många som blivit måttligt till svårt sjuka i Covid-19. Försöks- och kontrollgrupp bestod av 17411 respektive 17511 personer [2]. Av oklara skäl beslöt man att utesluta alla personer i vaccinationsgruppen, som drabbats av Covid-19 innan det förflutit 7 dagar efter den andra injektionen. Man fann då att 8 respektive 162 personer i försöksgrupp (= vaccination) respektive kontrollgrupp (placebo) drabbats av måttlig till svår Covid-19. Detta ger proportionen 8/162 ≈ 5/95, dvs. de Covid-19 sjuka i vaccinationsgruppen utgör bara 5% av de sjuka i kontrollgruppen varför man drar slutsatsen att Pfizers ”vaccin” har en 95% skyddseffekt. 

Absolut Riskreduktion (ARR)

Invändningen mot detta sätt att räkna är att man måste titta på hela materialet. I försöksgruppen utgör de 8 Covid-19 sjuka endast 0,05% (= 8/17411) av de ”vaccinerade” medan de 162 i kontrollgruppen utgör 0,93% (= 162/17511). Skillnaden mellan grupperna är bara 0,88% (0,93%-0,05%), en skillnad som inte ens är en procent och som skulle varit ännu mindre om man inte exkluderat alla patienter i vaccinationsgruppen med Covid-19 före 7 dagar efter andra dosen.

Verkliga skyddseffekten är c:a 1%

Än viktigare att veta är hur många som INTE drabbas, vilket ger den verkliga skyddseffekten av en vaccination. Eftersom 99,95 % och 99,07% inte blev sjuka i Covid-19 i vaccinations- respektive placebogruppen så är den verkliga skyddseffekten för Pfizers vaccin endast 0,88% – om ens det. På samma sätt förhåller det sig också med Modernas och Janssens ”vacciner”.  Modernas och Janssens undersökning omfattade c:a 28.000 respektive c:a 42.600 patienter. Inte heller här är det någon stor skillnad mellan de personer som INTE drabbades av Covid-19 i vaccinations- respektive placebogrupp. Moderna anger 99,92% mot 98,67% för vaccinations- resp. placebogrupp medan Janssens anger 99,47%  resp. 98,46%. Det rör sig således i båda dessa fall om en absolut riskreduktion på bara 1,25% resp. 1.01% [3, 4]. 

Vacciner minskar INTE dödligheten i Covid-19

I ansökningshandlingarna till FDA framkommer också att vaccinationen inte heller har någon effekt på Covid-19 relaterad mortalitet [1-3]. De uppgivna mortalitetssiffrorna skiljer sig inte från det man normalt ser i befolkningen som helhet. För det tredje måttet på vaccinationens effekt, NNV – antalet personer som måste vaccineras för att förhindra att en person insjuknar i Covid-19 – uppgav Pfizer 119, Moderna 76, Janssen 84 och AstraZeneka 78. Det finns faktiskt en israelisk studie på en miljon människor som visar ännu sämre resultat av injektionerna och där det krävdes att 217 personer vaccinerades för att en person skulle undgå att drabbas av Covid-19 [5]. Mot bakgrund av denna extremt marginella nyttoeffekt som vaccinationen faktiskt har, så framstår det som mycket märkligt att hela världens befolkning till varje pris måste vaccineras mot Covid-19, och detta t.o.m. många gånger. 

Mycket märkliga ingrepp i det sociala livet

Man har gått så långt som till att avskeda människor från sina privata och statliga anställningar och ställa hela familjer utan mat och bostad om de inte vaccinerar sig – med Kanada som det senaste exemplet. Det har mer än en gång inträffat att doktorer mist sin läkarlegitimation för att de behandlat patienter med erkänt verksamma mediciner som hydroxiklorokin, ivermektion, zink, Vitamin C och D, eftersom denna behandling kolliderar med EUAs krav på att det inte får finnas någon annan verksam behandling utöver vaccination. Det har också hänt att svenska doktorer bestraffats av IVO (Institutionen för Vård och Omsorg) för kritiska synpunkter på dessa injektioner. Och detta för en metod med enormt många och svåra skadeverkningar men med en maximal nyttoeffekt på högst någon procent. Detta måste få ett slut och vi doktorer måste få vara doktorer igen utan journalisters och politikers pekpinnar och värdera fakta utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet.  – och använda de metoder vi finner lämpliga och som står i överensstämmelse med detta.     

Sammanfattning: Med FDAs EUA-dokument kan man konstatera att det inte finns någon större skillnad i antalet Covid-19 fall eller Covid-19-mortalitet bland de som är vaccinerade respektive ovaccinerade. Det finns däremot enligt VAERS i USA (Vaccin Adverse Effect Report System) dödsfall och svåra biverkningar av injektionerna som till art och mängd är helt oacceptabla. Den absoluta riskreduktionen för Covid-19 är 0,88 % till 1,5 % INTE de 67%-95%, som vi har förletts att tro.  

Sture Blomberg

REF [1]: https://rumble.com/vutbc1-dr.-richard-fleming-presents-event-2021-a-science-based-presentation-on-the.html. Se speciellt tidpunkterna 2.10.00 – 2.49.00. 

REF [2]: (Pfizers EUA, Emergency Use Authorization): 

Klicka för att komma åt 659775_1136b2851e6e48b1886457ab98b4feef.pdf

se sid. 24 och 41. 

REF [3]: (Modernas EUA, Emergency Use Authorization): 

Klicka för att komma åt 659775_2b26a980a8d44de89cd21c42af406565.pdf

se sid. 29 och 42-43. 

REF [4]: (Janssen EUA, Emergency Use Authorization): 

Klicka för att komma åt 659775_ac0cd50998c5405584aefe60ea4a1707.pdf

se sid 30 och 53.

REF [5]: Dagan N et al. ”BNT162b2 mRNA COVID-19 vaccine in a nationwide mass vaccination setting. N Engl J Med. 2021; https://doi.org/10.1056/NEJMoa2101765

6 reaktioner på ”Nyttan av ”vaccination” mot Covid-19 är mycket ringa”

 1. Tack Sture, bra inlägg.

  Jag vill dock lägga till att siffrorna du nämner var nog ganska giltiga innan Delta-mutanten dök upp men i.o.m. Delta skulle man säker fått fram klart “sämre siffror”. Och från och med Omicron skulle siffrorna säkert blivit tydligt under 50% RRR, den gräns som innebär att vacciner inte godkänns. Hur kan man då underlåta att dra in godkännandet?
  Dessutom menar jag att det är en kraftig skillnad mellan olika grupper; i tester borde man separera mellan folk, i första hand beroende på olika riskfaktorer, i andra hand på ålder.
  En sådan noggrann studie skulle troligen ge vid handen att bara 30% av befolkningen borde ha vaccinerats. Mot bakgrund av den extremt korta testperioden.
  Kruxet är bara att vaccinationerna och vaccinationspassen är ett för politiker oemotståndligt projekt (att ta fast kontroll över befolkningen) och t.o.m. vår statsminister lär ha uttalat att “ALLA ska vaccinera sig” därför att hon tydligen anser att Klaus Schwab och WEF med  “the world economic restart” är något som det svenska folket måste rätta sig efter. Vadå demokrati? Hon lär inte ha medicinsk kompetens för ett sådant uttalande!!! Källa:https://lakaruppropet.se/2022/02/12/ragnar-hultborn-professor-i-onkologi-och-lilian-weiss-docent-i-fysiologi-och-specialistlakare-i-kirurgi-har-uppdaterat-sina-tankar-om-covid-och-covidvaccinen-och-aven-bearbetat-texten-nagot/
  Den massiva hatkampanjen mot allt vad tidig och förebyggande behandling heter avslöjar väl allt, liksom all uppblåst skev skrämselstatistik att otroliga krafter jobbar hårt. Att ta strypgrepp på hela folk med medicinska verktyg medicinskt omotiverat är så vidrigt så jag finner det outhärdligt.

  1. Anders+Norelius

   Väl formulerat, instämmer. Jag har just läst Jacob Nordangårds bok, “Den Globala Statskuppen” och rekommenderar den. WEF´s tentakler är långa och når in precis överallt. Man inser då att pandemin och klimathotet bara är rök. Snart är vi statare allihop. Våra politiker har sedan länge slutat bry sig om demokrati och den gemene medborgarens väl och ve.
   För övrigt var det en mycket bra rapport att läsa ovan!!!

 2. Tack Sture, bra inlägg.

  Jag vill dock lägga till att siffrorna du nämner var nog ganska giltiga innan Delta-mutanten dök upp men i.o.m. Delta skulle man säker fått fram klart “sämre siffror”. Och från och med Omicron skulle siffrorna säkert blivit tydligt under 50% RRR, den gräns som innebär att vacciner inte godkänns. Hur kan man då underlåta att dra in godkännandet?
  Dessutom menar jag att det är en kraftig skillnad mellan olika grupper; i tester borde man separera mellan folk, i första hand beroende på olika riskfaktorer, i andra hand på ålder.
  En sådan noggrann studie skulle troligen ge vid handen att bara 30% av befolkningen borde ha vaccinerats. Mot bakgrund av den extremt korta testperioden.
  Kruxet är bara att vaccinationerna och vaccinationspassen är ett för politiker oemotståndligt projekt (att ta fast kontroll över befolkningen) och t.o.m. vår statsminister lär ha uttalat att “ALLA ska vaccinera sig” därför att hon tydligen anser att Klaus Schwab och WEF med “the world economic restart” är något som det svenska folket måste rätta sig efter. Vadå demokrati? Hon lär inte ha medicinsk kompetens för ett sådant uttalande!!! Källa:
  https://lakaruppropet.se/2022/02/12/ragnar-hultborn-professor-i-onkologi-och-lilian-weiss-docent-i-fysiologi-och-specialistlakare-i-kirurgi-har-uppdaterat-sina-tankar-om-covid-och-covidvaccinen-och-aven-bearbetat-texten-nagot/
  Den massiva hatkampanjen mot allt vad tidig behandling heter avslöjar väl allt, liksom all uppblåst skev skrämselstatistik att otroliga krafter jobbar hårt. Att ta strypgrepp på hela folk med medicinska verktyg är så vidrigt så jag blir förtvivlad.

 3. Det går inte sammanfatta vaccinationhysterin och dess sanning så mycket bättre.
  Tack Sture B för många kloka uttalanden under senaste åren.

 4. Den brittiska regeringen medger att vaccinerna skadade det naturliga immunsystemet hos de dubbelvaccinerade. Den brittiska regeringen har erkänt att man efter en dubbelvaccination aldrig mer kommer att kunna förvärva fullständig naturlig immunitet mot varianter av Covid – eller möjligen något annat virus. Så låt oss se hur den “riktiga” pandemin börjar nu! I sin vecka 42 COVID-19 Vaccine Surveillance Report, medger den brittiska hälsomyndigheten på sidan 23 att “N-antikroppsnivåerna verkar vara lägre hos personer som blir infekterade efter två doser vaccin”. Det fortsätter med att säga att denna nedgång i antikroppar i princip är permanent. Vad betyder det? Vi vet att vaccinerna inte förhindrar infektion eller överföring av viruset (rapporten visar faktiskt på andra håll att vaccinerade vuxna nu infekteras mycket oftare än de som inte är det). Britterna upptäcker nu att vaccinet påverkar kroppens förmåga att göra antikroppar inte bara mot spikeproteinet utan även mot andra delar av viruset efter infektion. I synnerhet tycks vaccinerade personer inte producera antikroppar mot nukleokapsidproteinet, virusets hölje, som är en avgörande del av svaret hos ovaccinerade personer. På lång sikt är de vaccinerade mycket mer mottagliga för eventuella mutationer i spikeproteinet, även om de redan har blivit infekterade och botats en eller flera gånger. Ovaccinerade människor, å andra sidan, kommer att få permanent, om inte permanent, immunitet mot alla stammar av det påstådda viruset efter att ha blivit naturligt infekterade med det ens en gång.

  Källa: https: //assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1027511/Vaccine-surveillance-report-week-42.pdf

  De första försäkringsbolagen backar eftersom de står inför en enorm skadevåg.
  Anthony Fauci bekräftar att PCR-testet inte kan upptäcka några levande virus.

  Anthony Fauci bekräftar att varken antigentestet eller PCR-testet kan göra ett uttalande om någon är smittsam eller inte!

  Det betyder att alla grunderna i den så kallade pandemin är föråldrade.

  PCR-testet var den enda indikationen på en pandemi

  Ingen pandemi utan ett PCR-TEST

  För alla pressmedlemmar, läkare, advokater, åklagare etc. Detta är den sista nyckeln, det yttersta beviset på att åtgärderna alla kommer att hävas omedelbart
  måste

Kommentarer är stängda.

Rulla till toppen