Fröoljor i matlagningen lika hälsovådligt som att röka?

I min bok om Den Metabola Pandemin har jag visat hur den pågående pandemin av sjuklighet beroende på rubbningar i vår ämnesomsättning – metabolism är vår tids allvarligaste hållbarhetsproblem. Den här pandemin tar i förtid död på 40 miljoner människor årligen och över två miljarder människor i världen har redan de första symptomen på sjukligheten.

Ni kommer alla att drabbas av denna pandemi själva eller via någon nära anhörig om ni inte skaffar er kunskap om hur ni kan undvika dessa sjukdomar. Genom Riksföreningen för Metabol Hälsa arbetar vi med att sprida sådan kunskap, den här artikeln är ett led i det arbetet.

 

Skolmedicinen ligger bakom den ökade sjukligheten

Ansvaret för att den metabola pandemin utbröt omkring 1980 vilar tungt på skolmedicinen i västvärlden. Det beror på att denna skolmedicin har hängt upp sina slutsatser om orsaken till metabol sjuklighet på tre medicinska hypoteser.

  • Den första hypotesen handlar om att höga blodfetter i form av främst LDL-kolesterol är grundorsaken till hjärtkärlsjuklighet (s.k. CVD).
  • Den andra hypotesen är att högt intag av mättade fetter (bl.a. kolesterol) i kosten är orsaken till höga blodfetter.
  • Rökning som en viktig orsak till såväl CVD som cancer, som är de två vanligaste dödsorsakerna.

Dessa hypoteser har skolmedicinen utgått från när man lämnat underlag till politiker och myndigheter för utarbetande av riktlinjer för människors kosthållning och livsstil. Detta låg till grund när amerikanska staten 1977 utarbetade riktlinjer för hur amerikanerna skulle äta för att, vad man trodde, hålla sig friska. Riktlinjerna blev därefter mönsterbildande för myndigheter i andra länder. Bl.a. togs de upp av det svenska Livsmedelsverket som fortfarande i huvudsak håller fast vid dem i sina kostråd. Detsamma gäller flera av de ledande skolmedicinarna i vårt land.

Senare tids forskning har tydligt visat att de två första av skolmedicinens hypoteser är falska. Trots detta har den etablerade skolmedicinen ännu inte omprövat dem. I min bok hittar ni källorna till denna nya forskning. Ansvaret för den skenande sjukligheten som idag nått en pandemisk utbredning, vilar således paradoxalt nog på den skolmedicin som borde medverka till att vi skall bli friskare och inte sjukare.

En orsak till att skolmedicinen inte tar till sig ny forskning på detta område är att de nämnda kostriktlinjerna gett upphov till en multimiljardindustri inom såväl livsmedel som läkemedel. De enorma ekonomiska intressen som på detta sätt byggts upp, har därmed blivit ett effektivt hinder för den moderna forskningen att tränga igenom. Industrin ligger bakom finansieringen av rader av tillrättalagda studier som har som enda mål att hålla de falska hypoteserna vid liv, så att inte försäljningen av industrimat och läkemedel hämmas.

 

Skolmedicinen skryter om framsteg samtidigt som vi bara blir sjukare

Ni kan ofta läsa i pressen om att allt större andel cancer- och CVD-patienter överlever, men man talar inte om att allt fler får dessa sjukdomar. En stor del av canceröverlevnaden har inget som helst med forskningsframsteg att göra, utan beror på att vården numer ofta hittar cancern tidigare (bl.a. via screening såsom mammografi och PSA-prov) och att människor därför lever längre med en diagnos utan att ha blivit friskare.  Det man räknar i statistiken är antalet år med en diagnos före död nämligen. Får man diagnosen sent blir det få år.

Många patienter som ändå är dödsdömda hålls vid liv lite längre med massiva insatser av cellgifter och strålning som mest gör dem sjukare. Jag har bevittnat många sådana exempel. Sannolikt skulle man ofta få samma förlängda livslängd med en biverkningsfri alternativbehandling, men med en avsevärt högre livskvalitet. Den ökade förekomsten av cancer gör även att antalet feldiagnoser ökar, vilket även snedvrider statistiken.

Även inom CVD-forskningen tar man åt sig äran av att dödligheten på senare år minskat. Granskar man detta närmare skall man finna att det sannolikt har lite att göra med medicinska forskningsframgångar, utan att det beror på den minskande rökningen och på att traumavården blivit så mycket bättre på våra sjukhus. Globalt fortsätter insjuknandet i CVD att öka.

Den medicinska slutsatsen rörande rökningen tror jag kan ge oss en viktig fingervisning om förklaringen till att vi även får cancer och CVD av andra skäl. Idag vet vi att CVD orsakas av oxidativ stress som provocerar en immunrespons som skadar artärerna genom inflammationer. Sannolikt är ofta mekanismerna bakom cancer desamma. Vi vet även att de kemikalier som finns i cigarettrök direkt orsakar oxidation, inflammation och immunreaktioner som ger kärlskadorna. Den viktigaste beståndsdelen i dessa kemikalier är en typ av föreningar som kallas aldehyder.

Det finns idag således starka skäl att misstänka att aldehyder spelar en betydande roll för utvecklingen av den metabola sjukligheten. Den fråga som skolmedicinen borde ställa är alltså på vilka andra sätt än via tobaksrök får människor i sig aldehyder?

Här kommer vi till skolmedicinens två falska hypoteser som lett till att man odlar den skräck för naturliga mättade (oftast animaliska) fetter som tog fart efter 1977. Budskapet var att sluta äta feta animalier av olika slag och att ersätta dem med blodsockerhöjande kolhydrater och vegetabiliska fröoljor från solros, majs, raps m.fl. fleromättade oljor. Livsmedelsindustrin ställde om och tog bort de mättade fetterna (lightprodukter) och ersatte dem med socker och fröoljor. Man slutade även att använda smör i matlagningen och ersatte det med industriprodukten margarin som framställs genom en kemisk förändring av fröoljor.

Den studie som framgår av diagrammet visar tydligt hur användningen av fröoljorna blivit en betydande källa till att människor får i sig de skadliga aldehyderna i en kraftigt ökande utsträckning. Ni kan tydligt se att bildandet av aldehyder vid matlagning är långt lägre för naturliga mättade fetter som kokosolja (bäst) och smör. Även olivolja är bättre även om det lämpar sig sämre att steka i. Ni kan ju fundera på vad som finns i de frityroljor som står och kokar i fritöser i timmar.

Den enorma utbredningen av användning av fröoljor i industrimaten, på restauranger och i matlagningen i hemmen som manats fram av råden från skolmedicinen har lett till en omställning som kraftigt ökar förekomsten av de kemikalier (aldehyder) som ligger bakom oxidation, inflammation och immunreaktioner. Kärlskadorna ger sedan upphov till kroppens läkningsmekanismer som använder kolesterol för att försöka reparera skadorna, vilket sedan observeras som plack som i värsta fall kan sätta igen blodkärl. Eftersom kolesterol är livsnödvändigt och måste finnas i kroppen, har det liten betydelse att sänka kolesterolhalten, som man gör med statiner vars negativa biverkningar är skrämmande. Det kan möjligen försena en plackbildning några dagar, men det förhindrar den inte. Beviset för att det är så, framgår av att många infarktpatienter som tas in akut har låga kolesterolnivåer i blodet.

Vi ser samma fenomen med cancern, den ökade inflammationsnivån som orsakas av aldehyderna skadar även cellernas metabolism och leder till en ökad bildning av cancerogena celler. Skolmedicinen försöker hela tiden förklara cancer som en genetisk sjukdom, men även på den punkten har man sannolikt helt fel. Cancer är oftast en metabol sjukdom orsakad av just inflammationer som skadar cellens metabolism, vilket som en sekundäreffekt får cellens gener att hamna i kaos.

 

Ta bort fröoljor och margarin ur maten

Slutsatsen av mitt resonemang är att ni inte får lita på de skolmedicinare som varnar för animaliska fetter och kokosolja och som rekommenderar er att ersätta dem med fröoljor och margariner. Jag tror ett säkert tips är att ni och era närmaste lever längre och friskare om ni avstår från alla fröoljor. De är inte är naturlig människoföda. Inse att margarin är en ren industriprodukt som inte har i vår mat att göra.

Och undvik att röka eller umgås med människor som sprider rök i er miljö.

Lars Bern

PS. Bli medlem i Riksföreningen för Metabol Hälsa för att stödja arbetet för en mer metabolt frisk befolkning. Och köp boken om Den Metabola Pandemin. DS

Rulla till toppen