Kjell Asplunds uppdrag som utredare

Regeringen har tillsatt en utredning som syftar till att stärka patientsäkerhetsfrågorna i den icke-etablerade vården. Uppdraget går till den erfarna utredaren Kjell Asplund.

Inom den etablerade hälso- och sjukvården finns tydliga regler och rutiner för hur frågor om patientsäkerhet ska hanteras. Men allt fler svenskar väljer att söka vård och behandling utanför den etablerade vården – varför regeringen nu vill se över och stärka patientsäkerhetsfrågorna i denna sektor.

Utredningen syftar också till att undersöka om de bestämmelser som reglerar var gränsen går mellan den etablerade hälso- och sjukvården och andra former av vård och behandling är tillräckligt tydliga, skriver regeringen i ett pressmeddelande.

I uppdraget ingår bland annat att

se över vilken information som finns tillgänglig för patienter som vill välja vård utanför den etablerade hälso- och sjukvården, både avseende vårdens effekter och vilket rättsligt skydd som finns

minska polariseringen mellan den etablerade och icke-etablerade vården genom att främja erfarenhetsutbyten

kartlägga forskning och forskningsresultat om behandlingsmetoder utanför den etablerade hälso- och sjukvården

lämna förslag till en policy för utvärdering och reglering av behandlingsmetoder utanför den etablerade vården

undersöka om rätten att behandla vissa allvarliga psykiska sjukdomar bör begränsas för den som inte är legitimerad.

Till utredare utses Kjell Asplund, ordförande i Statens medicinsk-etiska råd och tidigare generaldirektör för Socialstyrelsen. Kejll Asplund utredde nyligen Karolinska universitetssjukhusets hantering av händelserna runt kirurgen Paolo Macchiarini.

Med anledning av Asplunds utredning har Ingemar Ljungqvist tillställt honom följande skrivelse.

 

Till Ensamutredaren Kjell Asplund som tillägg för de Direktiv 2017: 43 som givits.

I de direktiv som gets förekommer mängder med ordval som är mycket tvetydiga. Detta avslöjar en stor brist på kunskap av den som författat direktiven alternativt att den författats av lobbyintressen från läkemedelsindustrin som vid senare tillämpning av den vill ha tolkningsföreträde vid framtida tillämpning.

Det är av största vikt att en utredning klart reder ut begreppen. Exempelvis används begreppet den etablerade vården. Mycket bättre är att kalla den för skolmedicin = den medicin som lärs ut vid läkarutbildningar och vid utbildning av övrig legitimerad personal.

Historiskt är ju de myndigheter, som ska utöva inflytande här: Socialstyrelse, SBU och Läkemedelsverket avknoppade av forna Medicinalstyrelsen. Denna i sin tur är framsprungen ur Corpus Medicii som grundades 1663 och var då läkarnas skråorganisation dvs att läkarna eftersträvade att ha en monopolsituation i samhället där de kunde ha sin utkomst utifrån människors behov av hjälp vid sjukdomar.

Med åren kom Medicinalstyrelsens inflytande att göra att den blev bärare av Skolmedicinen som successivt undanträngde den tidigare folkmedicinen . Folkmedicinen utgick istället från tusenårig erfarenhetsmässig tillämpning av naturliga metoder med ett mycket stort inslag av örter. Omhuldade och burna av den katolska traditionen med klosterträdgårdar. Efter reformationens seger utarmades dessa men kunskapen bars vidare av främst kvinnor. Dock skulle också den kunskapen degraderas, delvis genom de brutala häxprocesserna som inleddes 1668.  Alltså kom den gamla folkliga kunskapen att förpassas till alternativen dvs hamnade utanför medicinskolorna  och det nya läkarskråets alternativ ,där  kvicksilver och opium var två välkända mediciner, blev upphöjt till skolmedicin.

I modern tappning skedde 1910 historiskt en medicinsk revolution när man från affärshåll försökte helt inkludera skolmedicinen som ett affärsområde som vilket som helst. Då lät Rockefeller och Morgan strömlinjeforma, med hjälp av bröderna Flexner, en affärsmodell där ett patenterbart piller som kunde maskera eller avhjälpa symtom skulle vara basen i den affärsmodellen. Detta genom att stödja och finansiera läkarutbildning och forskning som strävade i den riktningen – samtidigt som konkurrerande medicinska modeller som exempelvis homeopati, fytologi och akupunktur skulle utkonkurreras. Denna monopolisering tog sin början i USA där man mycket snabbt nådde framgångar med sin modell. Exempelvis så minskade Homeopatin i omfattning och med hjälp av staten inrättades myndigheter som FDA, NIH och CDC. Därmed likriktades medicinen i USA. Utbildningen inriktades nästintill enbart på molekylärbiologi då nykonstruerade molekyler kunde patenteras och därmed kunde också läkemedlen patentskyddas.  De tidiga amerikanska häxprocesserna riktades främst mot alternativa cancerterapier Huxsley, Gerson, Rife, Reich och i nutid Burrzynski kom att utsättas av rena rättsröteprocesserna.  På denna sida millennium skiftet har en rad med mystiska dödsfall inträffat bland terapeuter däribland den välkände Nicholas Gonzales.  Intressant är också att den press som har gemensamma ägarintressen med den ekonomiskt kraftfulla läkemedelsindustrin förtiger dessa brott, där FBI mörklägger morden istället för att utreda dem. Tyvärr verkar även svensk press vara ointresserade, frånsett massiva dödskjutningar i USA. Men även i dessa fall förtiger de att den ”galne” skytten i samtliga fall man fått information om stått på psykiatriska droger som fråntagit hen normala spärrmekanismer.

Att USA tas upp här är att svensk skolmedicin så kraftfullt följer sina amerikanska motsvarigheter. Via hörsägen var det kirurgen Crawford i Sverige som genom thorax operationer hos USA:s bankelit var mellanmannen för att göra Sverige till en av delstaterna i den amerikanska modellen.  Det andra världskriget innebar också en oerhört stor spång för den amerikanska modellen då man fick tillgång till IG Farbens världsomfattande nät av filialer liksom man som krigsbyte kunde överta de patent som man bl.a. tagit fram genom de medicinska experimenten i Auschwitz. Många av de cytostatika som kom att etableras inom cancerbehandlingen hade det ursprunget.

Denna historieskrivning har de inblandade av flera skäl inte velat kännas vid. Men när den kom i ljuset genom svenska avhoppare från läkemedelsindustrin som Peter Rost och John Virapen, men kanske ännu tydligare genom danske professorn Peter Götzsche, så har inte alla satt på sig skygglapparna.

Exempelvis togs delar av denna sammanblandning mellan skolmedicin, statliga myndigheter läkemedelsindustrin upp i den av Riksrevisionsverket publicerade Rapporten nr 9 från 2016. Rapporten i sig var mycket saklig och påpekade stora brister. Ansvarig chef för rapporten var Margareta Åberg. Däremot skulle DN avdela två ”huvudjägare” att skjuta in sig på budbärarna. De lyckades så över hövan att t.o.m. Margareta Åberg avled mitt under sin cancerbehandling. DNs journalister belönades med Guldspadar. För mer info se här.

Allt ovanstående är en bakgrund till den uppdelning vi har där den forna folkmedicinen med tusen år på nacken kastades ut ur skolmedicinen och förvandlades till alternativ.

Här nedan tar jag upp otydligheterna i direktiven där ordvalet istället för att förtydliga skymmer verkligheten:

PATIENTSÄKERHET: Här måste en jämförelse göras mellan skolmedicin och alternativmedicin. Du Kjell Asplund sa ju exempelvis att det finns 15000 biverkningar per år i Sverige pga korrekt förskriven medicin. Men jag frågade inte om det är totala antalet eller rapporterade sådana. Är det enbart rapporterade sådan föreligger en underrapportering runt 85 %.  Dessutom har man redovisat att antalet biverkningar ökat de senaste två åren och utgör bort emot 13-14 % av det som patienter söker för. (Martin Bäckström Umeå, P-J Fager, Västerås)  Själv har jag utifrån undersökningar gjorda i USA extrapolerat dessa att iattrogena dödsfall är den tredje vanligaste dödsorsaken i Sverige och uppgår till 6000- 12000 dödsfall per år.  För att uppnå Trafiksäkerhetsverkets nollvision också inom vården håller det inte längre att låtsas om att dessa tal inte existerar. Inte heller att med odefinierade termer och ord skyla över verkligheten.

När det gäller patientsäkerheten hos alternativen, lär den ligga nära noll när det gäller letala utfall. En del försöker dock uppförstora den katastrof som skedde när man artificiellt tillverkade tryptofan och fick en racemix dvs lika stora delar D som L –tryptofan.  Naturen skapar bara L-tryptofan, så det högervridna blev förödande. Men där kommer ju tillverkningsprocessen in och där det verkar som GMP (Good Manufacturing Process) i övrigt verkar fungera.  Däremot har de krav som riktats inom EU mot naturmedel och traditionellt verksamma örter och Läkemedelverkets egna definition av läkemedel trissat upp godkännandeprocessen till sådana ekonomiska tal att inte något enkelt medel kan få godkännande.  Detta förhållande har i sin tur lett till att all sjukvårdsbudget urholkas av de godkända medel (som ovan ger upphov till abnorma biverkningar) blir de enda kvar i vården.  En ond spiral som måste brytas – alternativt att hela samhällsekonomin hotas.

EVIDENS användes i direktiven utan beskrivning. Kan det underförstått vara så att detta ersätter ”Vetenskap och Beprövad erfarenhet”.  Båda dessa begrepp är odefinierade. En annan reflektion i detta sammanhang är de uttalande som avgående chefredaktörer för såväl Lancet som NEJM gjort att ”Hälften av det vi publicerat är felaktigt”.  Detta gör att den annars så omhuldade modeller med peer reviewed granskade vetenskapsartiklar inte heller är en fast utgångspunkt.

Du kommenterade Kuba resultaten med att det kan vara politiskt svårt att få acceptans för dessa inom svensk politisk verklighet. Ja jag förstår till fullo ditt resonemang men det innebär att man samtidigt skyler över sanningen och underlåter att hålla fram bra exempel.  Detta är så vanligt i Sverige: Man utgår från det som är möjligt, istället för att utgå från sanningen och vad som krävs.

Jag tror detta är en mycket bidragande orsak till att Sverige är nr fyra i världen med nydiagnostiserade cancerfall.  Vi förnekar den verkliga sanningen så mycket att vi hamnar på slutet i världsstatistiken, därför att vi inte ens vare sig vill se problematiken eller de verkliga pionjärernas och framstegsländernas framgångar.

Detsamma gäller hela läkarkåren som är besmittad med Faustsyndromet, dvs för en huvudsaklig majoritet av dem så gäller det att främst vara kollegial – och hellre därmed offra patienten. Jag kan gärna sammanföra dig med den läkare som sagt detta. Hans analys är verkligen underbyggd.

OSERIÖSA BEHANDLINGSALTERNATIV: Det måste frågas vad som menas. Sådana inom skolmedicinen, t.ex idiotiförskrivning av statiner, eller massiv förskrivning av ”läkemedel” inom åldringsvården.  Oseriösa alternativare kan säkert finnas, pga bristande kompetens – men det är en avsevärd skillnad på det och ovanstående exempel där man inom skolmedicinen öppnat för ett åsidosättande av vetenskap och snarare lyssnar på läkemedelsindustrins reklamkampanjer.

UTREDAREN FÅR LÄMNA ANDRA FÖRSLAG SOM ÄR SAMHÄLLSEKONOMISKT EFFEKTIVA: Tänk om vi kunde återuppleva ett Tallmogården öppet för samhällsekonomisk analys, precis som de hälsohem du kände till från Västernorrland/Västerbotten som huvudsakligen behandlade med kostmetoder.

VÄL OMHÄNDERTAGEN osv: Här står ju vanlig offentlig vård inför en kris.  Att bara väntetiderna i akutkön kan uppgå till timmar bryter mot detta.  Öppnar man för en bra vård bland alternativarna förebygger man akuta problem genom, att oftast men inte alltid, försöka gå till orsaken med symtomen och behandla där.  Skolmedicinen gör precis tvärtom. Genom alternativen, inbegripet patientens egenansvar skulle man kunna förebygga mängder med akut sjukdom genom att preventivt behandla obalanser långt innan de kommer upp till ytan.

I direktiven nämns också Osher centrum på KI som ett exempel. Det är ett exempel på hur man avsiktligt struntade helt i donationsvillkoren och gjorde ett eget koncept. Barbro Osher fick som plåster på såren; en hedersdoktor och biljetter till Nobelfesterna vilket gjorde att hennes kritik svalnade. Hennes man är dock förbannad på hur Martin Ingvar missbrukade donationen. (Egen utredning och likalydande finns på Newsvoice sök på rubriken Osher)

KARTLÄGGNING AV FORSKNING: Finns inte i Sverige idag. Men det finns så nära som i Norge. NAFKAM och NiFAB i Tromsö dammsuger rapporter inom alternativmedicinen, ordnar konferenser etc. Alternativmedicinska centra på Universitetet därstädes har en enorm databank. Jag gjorde besök och artikel därifrån i nr 5 2009.  I övriga svenska media har jag inte upptäckt något .

Jag lovade tidigare att ge dig tillgång till Kubas information.  Deras officiella hemsida var oerhört informativ, men nu kan jag inte nå den (amerikansk internetblockad?) Däremot finns en annan hemsida om Kuba och hälsa på www.medicc.org

STRATEGIN FÖR WHO: Här medtas i det beslut man tog och genomförde utifrån Alma-Ata 1962 genom Medicina Alternativa. Har en årlig huvudkonferens i Colombo. Har med det i mailet. Där har jag mött ministrar från Polen och flera asiatiska länder. Det svenska intresset har varit svagt och det avspeglas ju tydligt i direktiven. Har påpekat detta för flera inom myndigheterna men de har inte ens velat ha en prenumeration.

OMFATTNINGEN: Bra med siffror som imponerar, men de är tagna från 2002 respektive 2007. Varför har man inte ens från regeringskansliet frågat om alternativen och uppdaterat sin statistik.

Jag tror att svaret är att finna att kanslierna är befolkade med personer som istället för att värna folkhälsan sitter där för att tillmötesgå läkemedelsindustrins intressen/eller helt enkelt är uppvuxna med en världsbild där vår moderna vård är den enda sanna. Du borde direkt kräva en jävsförklaring från tjänstemännen. Ovan nämnda RRV:s rapport 2016:9 ger förslag på åtgärder.

RÄTTSLIG REGLERING: Motsvarande begränsande lagstiftning finns också i Tyskland men i den intervjun jag hade med Matthias Rath (Av Linus Pauling utsedd till hans efterträdare) så har han ställts inför rätta ett otal gånger – men alltid vunnit. I detta avsnitt har man också infogat VETENSKAP och BEPRÖVAD ERFARENHET.  Detta avslöjar ju enbart att direktivförfattaren/na är i total avsaknad av stringens . Detta begrepp saknar en klar juridisk definition och är därmed bara en trollformel för att gynna den som har tolkningsföreträde. Oftast mot alternativa utövare. Här borde du avkräva en klar koncis juridisk tolkning av detta begrepp. Dock med hänsyn tagen till att peer reviewed granskade publikationer inte längre är en garanti för sanningen. Likadant som Macchiarinihärvan på KI medfört att man inte längre kan använda den institutionen som ett kvalitetsbegrepp.

Uppgiften är självklart inte lätt men den bör betonas.

När det gäller hela avsnittet om PSYKISKA SJUKDOMAR och STÖRNINGAR hänvisas i sin helhet till Peter Götzsches bok på just detta område.

SAMHÄLLSEKONOMISKT MOTIVERADE och förslag i samband med det: Här vore det väl fantastiskt om man fick till stånd ett väl fungerande hälsohem med över 50 patienter med kroniska sjukdomar. (Ordet kronisk är ju för övrigt ett underkännande av skolmedicinen då man varken vet grundorsaken än mindre kan behandla dessa sjukdomar så att patienten blir frisk. Detta kan för flera diagnoser alternativen göra.)  Då skulle man ju kunna utvärdera behandlingsresultat men också samhällsekonomisk nytta.  Förvisso kan vi ju förvänta sig alltfler pigga pensionärer, men tror du man redan nu räknar in alla pensionärer som negativa ekonomiska faktorer och på så vis vill se att de dör undan lagom runt 68-72-årsåldern?

Som synes finns det mycket oklart i själva direktiven, som kräver en stringent akademisk och juridisk korrekt tolkning. Nu verkar det som du är inne i en slutfas, men då skulle ju denna skrivning kunna bifogas, speciellt då jag tror att de historiska avsnitten jag tagit med verkar vara kunskap som de flesta inte är medvetna om.

Hur som helst du har ju enbart fått direktiv och det är ju dessa jag i delar ifrågasätter. Det kanske vore bättre att du hänvisar mina frågor till dem, men då måste jag veta vem/vilka som gjort skrivningen.

Med vänlig hälsning

Ingemar Ljungqvist

 

2 reaktioner på ”Kjell Asplunds uppdrag som utredare”

Kommentarer är stängda.

Rulla till toppen