Deprecated: Hook custom_css_loaded is deprecated since version jetpack-13.5! Use WordPress Custom CSS instead. Jetpack stöder inte längre anpassad CSS. Läs WordPress.org-dokumentationen för att lära dig hur du tillämpar anpassade stilar på din webbplats: https://wordpress.org/documentation/article/styles-overview/#applying-custom-css in /customers/3/b/3/nnmh.se/httpd.www/wp-includes/functions.php on line 6078 Almanovas yttrande över KAM-utredningen

Almanovas yttrande över KAM-utredningen

KAM och KAV utredningar i perspektiv

Av Ingemar Ljungqvist

2017 hade regeringen riktat krav på en utredning om Alternativen. Vi försöker hålla språkbruket korrekt dvs med alternativen menas de möjligheter tillbaka till hälsa som inte inlemmats i den av samhället finansierade vården. Den senare kallar vi skolmedicinen eftersom det är den som det undervisas i på högskolor och universitet. Forskas får det självfallet göras inom båda områden, dvs skapa ny kunskap.

Till utredare hade regeringen utsett en enmansutredare Kjell Asplund, som hade en liten stab av medarbetare kring sig. Kjell Asplund är pensionerad läkare med ursprung i Umeå och som tidigare en period varit Generaldirektör för Socialstyrelsen.

Det finns förebilder i Italien…

Inför utredningen är vi i kontakt med Kjell Asplund där vi upplyser om hur man i exempelvis Italien på två sjukhus, Pitigliano och Grosseto, införlivat tre stora alternativ, efter flera års lobbyverksamhet och med rigorös godkännande process, homeopati, akupunktur och örtmedicin så att de som söker sig dit kan få den behandlingen genom att bara betala patientavgiften. Resten är skattefinansierat.

 

…Och på Kuba

Vi upplyser också om Kubas system där det i läkarutbildningen hänger på läkaren ifråga om hen vill vidareutbilda sig inom något av tre ovanstående grenar eller ytterligare en sju-åtta olika specialiteter. Då är det ju inget konstigt om man förbjuder att barn under åtta år får behandlas av annan än läkare. De svenska alternativen är ju i Kuba inlemmade i den samhälleliga vården och tas hand om av legitimerad, välutbildad personal. Man kan själv välja åt sitt barn den behandling man önskar på Kuba. De svenska kraven från de olika alternativförbund , med någon form av legitimering av deras utövare har man inte velat ta på allvar i Sverige. Alltså har det varit fritt fram att annonsera sina tjänster i homeopati, akupunktur osv utan någon som helst samhällelig kontroll. Men Kubas system är ju lite för bra. Det kombinerar höga krav på utbildning med en mångfald av medicinska grenar. Det blir ju lätt för mycket för enfaldens och lagomhetens Sverige. Eller som Asplund själv kommenterar på telefon: ”Kuba är nog lite för kontroversiellt”.

 

Direktiven luddiga

Kombinationen höga kompetenskrav och underliggande vetenskapliga bevis skulle en eventuell ny utredning kunna råda brist på – men direktiven till Kjell Asplund var inte rakt på sak utan luddiga. Det skulle granskas utifrån ett systemtänk där patientens säkerhet var i första rummet. Och man skulle inte uttalat rikta in sig på att patienten främst skulle bli frisk. Målet var alltså inte hälsa, utan mer hur man skulle undvika att alternativare gjorde felgrepp och förvärrade för sina patienter.

I och för sig ett lovvärt initiativ – men då måste man ju för all del jämföra det med den förhärskande detaljreglerade och direktivfyllda skolmedicinen och dess dåliga sida, dvs vad kostar den samhället i pengar och patienten i extra lidande pga felbehandlingar, biverkan av förskriven medicin och för tidig död av de gamla pga överförskrivning av läkemedel på äldre- och demensboenden.

Den tredje största dödorsaken

Vi vet av internationella siffror och jämförande studier att den tredje största dödorsaken i vårt land, efter hjärt-kärl sjukdomar och cancer, är vården själv som med kraftfulla mediciner med otaliga biverkningar dödar bortemot 5000 – 12000 människor om året i Sverige. Totalt dör det i storleksordningen 100 000 årsvis i Sverige. Tar man inte med detta i underlag till utredningen så kan man lätt med några enstaka skrämmande exempel påvisa biverkningar – eller felgrepp – också med alternativ behandling för att idka skrämseltaktik.

Asplund jämför inte i utredningen

Dödstalen och biverkningarna inom gängse skolmedicin tas inte upp alls i utredningen. Likadant i den internationella jämförelsen är Italien bortplockat. Kuba kanske var för bra och för kontroversiellt så det säger vi inte mycket om.

Brödtexten ger alternativen beröm

Men Kjell Asplunds utredning håller ändå en upplysande och god ton. Man har verkligen bemödat sig om att studera flera alternativ. Slutsatserna blir också till del i den riktningen. Exempelvis har man tagit positivt intryck av hur alternativarna ser till hela människan vid patientkontakten. Hur de låter anamnesen ta sin tid. Här duger inte 15 minuter som mest intill bara ger utrymme att ta fram receptblocket. Alternativarna inbegriper också sina patienter med ett medansvar i den kommande hälsoresan. Förslagen går därför ut på att även legitimerad personal ska få utbildning om och av alternativa skolor – för att förkovra sig. Man ser också att man kan införskaffa mer faktakunskap om vissa alternativ via grannländernas databanker så att delar av vissa alternativskolor kan inlemmas – integreras i skolmedicinen.

En grundläggande fråga sett ur patientperspektiv är rätten att utifrån en välinformerad information kunna göra ett eget val av behandling. Även här tar utredningen väl hand om alternativen och föreslår att man gör internetbaser – inte helt olika norska www.nafkam.no – där man enkelt kan söka vederhäftig information. Vår reflektion över detta förslaget är att det är bra; men varför överlåter man det till Socialstyrelsen att hålla i den uppgiften. En myndighet som kanske är den som har minst kunskap på området?

Bakslaget

KAM-utredningen låg färdig för publicering den 27 mars. Den hette SOU 2019:15. Den hade som arbetsnamn ”Komplementär och alternativ medicin och vård” och hade underrubrikerna: Säkerhet, Kunskap och Dialog. Då hade den varit påtänkt sedan våren 2017.

Men då skedde något bakom kulisserna. Regeringen, fast det verkade mest som att Big Pharma varit framme, ville göra tilläggsdirektiv till utredningen. Man fick arbeta vidare i två månader till och se till att man verkligen gjorde rockader i den svenska lagstiftningen-

Fängelse om man botar en patient

Nu blev det inte längre något fikonspråk i texterna . utan nu var det mera rakt på sak. Inga Orwellska omskrivningar . Alltså kom en ny utredning på plats den 31 maj 2019. Den heter Komplementär och alternativ medicin och vård – ny lagstiftning. SOU 2019:28

Lagförslagen

I den blir lagförslaget: med kursiv text

Det ska i det nya lagförslaget införas förbud att behandla allvarliga sjukdomar…. Förbudet i den nya lagen ska dock endast omfatta behandlingsåtgärder för att bota eller hejda utvecklingen av en allvarlig sjukdom. Åtgärder som uteslutande syftar till att lindra symtom som orsakats av en sådan sjukdom ska inte omfattas av förbudet.

 

… lagen ska gälla när någon yrkesmässigt vidtar åtgärder i syfte att förebygga, utreda eller behandla sjukdomar.

 

Det ska i den nya lagen införas förbud att utreda eller behandla den som inte fyllt 15 år för sjukdomar.

Observera detta gäller enbart för de som saknar legitimation. Med andra ord försöker därför skolmedicinen ta ett ännu fastare grepp över människans kroppar, åtminstone när de är sjuka.

Rockefeller ser din kropp som marknad

Vad som är bra i förslaget är att man är klar i språket: Man utgår helt ifrån det Rockefellerska konceptet när det gäller utövningen av medicin, det vill säga att förvandla människans kroppar till en marknad som ska avkasta vinst. I det Rockefellerska konceptet ska det finnas en sjukdom med ett tydlligt symtom, ett patenterbart piller som tillfälligt lindrar men gärna ger biverkningar. Det gäller alltså att hålla patienten kvar i sjukdomen. Hen får ju vare sig dö eller bli botad. Och ska man inte heller i forskningen finna en djupare liggande orsak till sjukdomen, som exempelvis en brist eller belastning. Då kan man ju rätta till den avvikelsen och patienten återgår till hälsa. Därför gör man också allt inom forskningen för att dölja sjukdomarnas sanna karaktär. Att klarlägga en kronisk sjukdoms sanna karaktär vore ekonomiskt förödande för Big Pharma. Ordet kronisk när det uttalas från skolmedicinskt håll är ju direkt ett erkännande att just de sjukdomarna får patienterna bära livslångt.

Men detta har ju nu alternativarna i tusentals fall lyckats med. Att helt enkelt råda bot på dessa tillstånd. Men se, det är ju just det lagstiftningen vill komma åt. Man vill helt enkelt förbjuda den som inte är legitimerad personal att vare sig analysera eller BOTA !!! en sådan sjukdom. Gör man ändå det yrkesmässigt så blir man dömd till fängelse eller böter.

Exemplet Susanne Johansson är redan satt. Kvinnan som utifrån sin gedigna erfarenhet utvecklat en laser metod CET som till och med får patienter att återvända till hälsa, där skolmedicinen färdigbehandlat och gett upp patienter med livshotande sjukdomar. Susanne Johansson fick 2,5 års fängelse, om än via annan lagstiftning. Hade dessa nya lagförslag redan varit i kraft hade man direkt kunnat skicka henne i fängelse utan att gillra ekonomiska fällor.

KAM KAV följer en tradition: den svenska häxjakten

Den föreslagna lagstiftningen är med andra ord i klartext en återgång till Medicinalstyrelsens (numera omdöpt till Socialstyrelsen) allra första dagar. Den grundades 1663. För att få bra vind i seglen, dvs att läkarna skulle ha monopol på sjuka människor så var dess förespråkare aktiva i häxprocesser som tog fart 1668 med flera hundra häxor som dömdes till att brännas på bål. Orsak: häxorna hade god kunskap om de örter som växte i skogen och vars verkan kunna båda bota sjukdomar – och framkalla desamma om de var otrevligt giftiga.

KAV och KAM utredningarnas slutsatser är verkligt giftiga och hör inte hemma i ett samhälle med humanism. Vi ringer därför upp igen så här i efterhand Kjell Asplund och undrar vad som egentligen hände mellan KAM –utredningen och de avskyvärda lagstiftningsförslagen som dök upp i tilläggsdirektiven. Har du varit ute för stora påtryckningar? Nej , säger Kjell Asplund. Det var inte ens någon som reserverade sig mot förslagen. Vi undrar också om han utelämnade de mest förnäma exemplen i hela Europa när det gäller en integration av alternativ : De två italienska sjukhusen i Pitigliano och Grosseto.

– Ja de kom inte med i utredningen, säger Kjell Asplund. Som för övrigt meddelade att han just nu befinner sig i Italien. Vår uppmaning blir då att han besöker dem – det skulle återskapa lite heder om han kom med ett tredje tillägg, innan en av Sveriges vidrigaste handlingar riktad mot hälsan vinner laga kraft.

Mina förslag till attsatser

Undertecknad kräver att följande tillägg görs innan de folkvalda i Riksdagen tar ställning till lagförslagen

Att en mindre utredning görs om det Rockefellerska systemet inom svensk skolmedicin. Dvs att vi har ett system där målet med den kroniskt sjuka patienten i främsta rummet är att hän ska vara en marknad. – I andra hand att vederbörande ska bli frisk.

Att i en annan analys måste tydligt framgå översiktligt hur många svenskar som anlitar alternativmedicin respektive skolmedicin under ett år. Till den analysen ska också fogas det giltiga antalet dödsfall per år. Det måste bli en uppskattning där man fördelar de iattrogena dödsfallen på rena misstag, dödsfall pga biverkningar . Sedan bör man också göra en uppskattning av för tidigt döda pga amalgamförgiftning. En poäng i detta sammanhang är den överdödlighet som senare i livet drabbade de bäbisar med hemangiom som åren 1020-1960 experimentellt utsattes för höga doser radioaktiv strålning. I det senare fallet skull Kjell Asplunds efterträdare på GD-platsen på Socialstyrelsen Lars-Erik Holm var behjälplig då han gjorde forskning på området.

Vår slutsats

Till våra läsare vill vi framföra följande. Idag är Big Pharma på en offensiv. Propåer har också framkastats från visst håll att även skrifter och vetenskapliga debattartiklar ska underkastas en censur. Avgörande är ju då perceptionen, världsbilden, av den som är censor. Inte vad som är sant eller inte.

Än så länge kan AlmaNova fortsätta att sprida medkänslans och hälsans livsviktiga budskap. Vi försöker också i våra artiklar peka på utvägar där man i tidigt stadium förebygger sjukdomar eller botar sig själv – med medel som finns tillgängliga hur mycket man än förbjuder och bestraffar alla alternativ.

Så tills vidare är det dock helt lagligt att i skrift meddela hälsoråd, men vem vet – det kanske inte dröjer länge innan makten olagligförklarar vår verksamhet. Hursomhelst ser vi hur makten upprepade gånger slår mot exempelvis våra webbaserade kollegor. Både newsvoice.se och swebbtv.se är utsatta för mystiska attacker. Till och från ligger dessa sidor nere, därför att vissa krafter vill förbjuda sanningen att överhuvud skymta fram.

 

Torkel Falkenberg, KI

När det gäller KAM – KAV utredningarna får vi slutligen fatt i Torkel Falkenberg med säte på Karolinska. Där i sin tjänst är han intresserad av rön som oftast kan rubriceras som alternativmedicin. Han blev handplockad till utredningen av Kjell Asplund. Han var alltså inte tillsatt på mandat från alternativmedicinska organisationer. Under resans gång med utredningar blev det många sittningar- För deltagandet hade han uppburit 40 000 kronor. Utefter de timmar han lagt ner. Men när vi undrar varför han inte skriker till och reserverar sig mot utredningens förslag så får vi till svar ”- Att den utredningen var så pass bra som den kan bli i mellanmjölkssverige. De ursprungliga förslagen var faktiskt vidrigare.” Torkel Falkenberg är också den som bevittnat hur ett av flaggskeppen i alternativsverige: Vidarkliniken skjutits ekonomiskt i sank. När vi besöker den i oktober är dörrarna låsta. Konkursen är ett faktum, sedan landstingsavtalen från en del stora landsting sagts upp. Här är Torkel uppriktigt ledsen – men kan bara konstatera faktum.

Kanske har Torkel helt rätt. Det är inte de onda människorna i maktens centrum, såsom Dan Larhammar som också deltagit i KAM-KAV utredningen som är orsaken till denna kräftgång både på hälsans område som demokratins, att det bör vara en demokratisk rättighet för envar att välja den terapi man vill ha. Det kanske fast mer är de goda människornas rädsla, inklusive Falkenbergs, som ger dessa människor så fritt spelrum att Sverige i dag på flera nivåer är i världstopp när det gäller ohälsotal. Jämför gärna med artikeln med 5G där startskottet redan gått för att förvandla hela Sveriges befolkning till försökskaniner för sjuka försök.

De finns faktiskt de som läst utredningen och ställer krav på ett folkhälsouppror. Vi delar det på AlmaNova.

Ingemar Ljungqvist

3 reaktioner på ”Almanovas yttrande över KAM-utredningen”

  1. Min fråga är går psykologisk ohällsa att bota genom naturmedel motion.Undvika socker.Jag tror detta.En person menade att socker inte är farligt.Socker finns i läsk.Och i yoghurt.Läsk behöver vi inte men yougurt borde få vara sockerfritt.Hans

Kommentarer är stängda.

Rulla till toppen