Deprecated: Hook custom_css_loaded is deprecated since version jetpack-13.5! Use WordPress Custom CSS instead. Jetpack stöder inte längre anpassad CSS. Läs WordPress.org-dokumentationen för att lära dig hur du tillämpar anpassade stilar på din webbplats: https://wordpress.org/documentation/article/styles-overview/#applying-custom-css in /customers/3/b/3/nnmh.se/httpd.www/wp-includes/functions.php on line 6078 Stadgar

Stadgar

Stadgar för Nordiska föreningen för naturlig näring och metabol hälsa – ideell förening med org.nr. 802507-8695

Presenterade vid föreningsstämman 21 januari 2023

§1 Föreningens firma och form

Föreningens firma är Nordiska föreningen för naturlig näring och metabol hälsa.

Internationellt kallas föreningen för Nordic Council for Natural Nutrition and Metabolic Health.

Föreningsformen är ideell förening utan politisk eller religiös bindning. Föreningen är inte kopplad till någon svensk eller internationell myndighet och ej heller till något företag eller annan juridisk person.

§2 Föreningens ändamål

Föreningens ändamål är att skapa förutsättningar för en god naturlig folkhälsa genom att på vetenskaplig grund sprida kunskap i frågor om kost och nutrition, även inbegripande säkra, verksamma, hälsofrämjande ämnen. Föreningen ägnar särskilt intresse för metabol hälsa och motverkande av s.k. välfärdssjukdomar.

Föreningen skall även kunna inrätta en stiftelse med syfte att ge stöd till oberoende forskning och upplysning rörande metabol ohälsa.

§3 Föreningens säte

Föreningen har sitt säte på Dalarö i Haninge kommun, Stockholms län.

§4 Medlemskap och donationer

Det finns endast en kategori av medlemskap
Endast fysiska personer kan vara medlemmar
Ett medlemskap ger en röst på föreningsstämman.
Företag och organisationer kan bidra med donationer men inte vara medlemmar i föreningen.

Ansökan om medlemskap i föreningen ska göras skriftligen hos föreningens styrelse. Med skriftlig ansökan likställs ansökan som gjort via e-post eller föreningens hemsida.

I samband med ansökan ges medgivande till föreningen att spara medlemmens personuppgifter i medlemsregistret som hanteras enligt gällande lagstiftning om personuppgifter.

Det sker inte någon granskning av en ansökan om medlemskap. Medlemskapet träder i kraft samma datum som ansökan och betalning av medlemsavgift inkommer. Eftersom alla privatpersoner tillåts bli medlemmar skickas inte någon bekräftelse på medlemskapet ut.

Eventuella intressekonflikter som jäv och ekonomiska bindningar ska öppet redovisas i de fall sådan kan förekomma gällande styrelseledamöter och för donationer. Föreningen förbehåller sig rätten att tacka nej till gåvor om intressekonflikt eller jäv föreligger.

§5 Medlemskapets upphörande

Utträde
Medlem som vill utträda ur föreningen ska skriftligen anmäla detta till styrelsen senast den 31:a december. Medlemskapet upphör den dagen då anmälan kommit styrelsen tillhanda.

Uteslutning
Medlem som (a) inte fullgör sina ekonomiska skyldigheter gentemot föreningen, (b) inte rättar sig efter föreningens stadgar, (c) inte rättar sig efter beslut som fattas av styrelsen eller föreningsstämman, och/eller (d) i övrigt skadar föreningen eller motverkar dess ändamål eller intressen får uteslutas ur föreningen eller, istället för uteslutning, tilldelas varning. Medlem får inte uteslutas ur föreningen av något annat skäl än de som angetts här. Beslut om varning fattas av styrelsen.

Beslut om uteslutning på grund av att medlem inte fullgjort sina ekonomiska skyldigheter gentemot föreningen fattas av styrelsen. Beslut om uteslutning på annan grund fattas av föreningsstämman.

§6 Medlemsavgift och ekonomi

Föreningsstämman fastställer den årliga medlemsavgiften. Person som blir medlem, samt medlem vars medlemskap upphör, under pågående verksamhetsår ska betala full medlemsavgift för hela året även om denne endast varit medlem under en del av året.

§7 Beslutande organ

Föreningsstämma
Föreningsstämman är föreningens högsta beslutande organ. På föreningsstämman har varje medlem en (1) röst. Rösträtten får utövas genom ställföreträdare eller ombud. Medlem får även anlita ett (1) biträde vid föreningsstämman, dock att ett sådant biträde inte äger förslags- eller yttranderätt vid sammanträdet.

Stämman skall hålls årligen före utgången av juni månad på tid och plats som styrelsen bjuder in till.

Extra föreningsstämma skall hållas när styrelsen finner det behövligt eller när revisorn alternativet minst en tiondel (1/10) av föreningens medlemmar begär hos styrelsen att en extra föreningsstämma skall hållas. Av begäran ska det framgå vilket eller vilka ärenden som medlemmarna vill att föreningsstämman skall behandla. När styrelsen mottagit en begäran om extra föreningsstämma skall kallelse ske inom fjorton dagar från dagen då begäran mottogs och stämman hållas inom två månader från samma dag. Underlåter styrelsen att kalla till stämman i rätt tid får den/de som framställt begäran om stämman utfärda kallelsen och hålla stämman i styrelsens ställe.

Styrelsen och medlemmarna lämnar in förslag att behandlas av årsstämman. Förslag från medlem (motion) ska vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor innan årsstämman. För sent inkomna motioner tas inte upp i kallelsen till årsstämman. Styrelsen ska ge ett skriftlig yttrande över de motioner som tas upp i kallelsen till stämman.

Styrelsen lämnar in förslag som propositioner och presenterar dessa i samband med kallelse till föreningsstämman.

Kallelse ska ske genom brev med posten eller per elektronisk post och skickas till samtliga medlemmar i föreningen senast (a) tre veckor före en årsstämma eller (b) två veckor före extra föreningsstämma. Kallelsen ska innehålla förslag till dagordning och styrelsens förslag till beslut och inkomma motioner.

Vid årsstämma ska följande ärenden behandlas:

1. Val av ordförande och sekreterare för mötet
2. Fastställande av röstlängd för möte
3. Val av protokolljusterare och rösträknare
4. Fråga om kallelse till stämman har skett på rätt sätt
5. Fastställande av dagordning
6. Framläggande av styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret
7. Framläggande av styrelsens förvaltningsberättelse, balans- och resultaträkning för senaste verksamhetsåret
8. Framläggande av revisionsberättelse för det senaste verksamhetsåret
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för det senaste verksamhetsåret
10. Fastställande av medlemsavgifter
11. Fastställande av verksamhetsplan och budget för kommande verksamhetsår
12. Val av styrelseledamöter och suppleanter
13. Val av revisor/er
14. Val av valberedning
15. Behandling av styrelsens föreslag och i rätt tid inkomna motioner

På föreningsstämma (oavsett om det är fråga om årsstämma eller extra föreningsstämma) får beslut inte fattas i något ärende som inte upptagits i kallelsen till stämman.

Föreningsstämman är beslutför med det antal medlemmar som är närvarande på stämman.

Beslut på föreningsstämma fattas med acklamation (bifallsrop) eller, om så begärs, efter omröstning (votering). Omröstning sker öppet. Vid val ska omröstning ske slutet om någon begär detta.

Vid omröstning gäller den mening som har fått mer än hälften av de givna rösterna, såvida annat inte framgår av stadgarna. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden biträder.

För beslut om ändring av stadgarna krävs att minst två tredjedelar av de röstande medlemmarna har röstat för beslutet. Förslag till ändring av stadgarna ska föreläggas genom proposition från styrelsen eller motion från medlem.

För beslut av upplösning av föreningen krävs att minst fyra femtedelar av de medlemmar som närvarar på stämman röstar för beslutet vid två på varandra

följande föreningsstämmor med minst sex månaders mellanrum. Finns det vid tiden för upplösning tillgångar i föreningen beslutar den andra stämman hur tillgångarna ska disponeras för bästa ändamål enligt föreningens syfte.

Verksamhets- och förvaltningsberättelser, revisorernas berättelser, verksamhetsplan med budget samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande ska finnas tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före föreningsstämman. I kallelsen skall anges var dessa handlingar finns tillgängliga.

§8 Styrelsen

Styrelsen består av minst tre (3) och högst (7) ledamöter, samt upp till två (2) suppleanter. Styrelsen utser inom sig ordförande och de övriga befattningshavare som behövs. Styrelsen är beslutför när minst hälften av styrelseledamöterna är närvarande. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst.

Föreningen tillämpar två års mandatperioder för styrelseledamöter. Dessa mandatperioder ska ske överlappande.

Det åligger styrelsen att svara för föreningens verksamhet och att tillvarata medlemmarnas intressen. Det åligger särskilt styrelsen att verkställa av årsstämman fattade beslut, planera, leda och fördela arbetet inom föreningen, ansvar för och förvalta föreningens medel och förbereda årsstämma.

Styrelsen får överlåta sin beslutanderätt i enskilda ärenden eller i vissa grupper av ärenden till arbetstagare i föreningen, enskild medlem eller annan person.

Föreningen tillämpar öppenhet och transparens och välkomnar full insyn och granskning av föreningen och dess styrelseledamöter.

Alla styrelseledamöter skall verka för att föreningens ändamål uppfylls.

Styrelsen väljs av föreningsstämman efter förslag från valberedningen eller föreningens medlemmar. Valbar till styrelse och valberedning är röstberättigad medlem av föreningen. Anställd i föreningen får dock inte vara medlem av styrelsen, valberedning eller revisor.

Styrelsen sammanträder efter kallelse av ordföranden, eller då minst halva antalet ledamöter har begärt det. Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats och då minst halva antalet ledamöter är närvarande.

För alla beslut krävs att minst hälften av styrelsens samtliga ledamöter är ense om beslutet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Röstning får inte ske genom ombud. I brådskande fall får ordföranden besluta att ärende skall avgöras genom skriftlig omröstning eller vid telefonsammanträde.

Vid sammanträde skall protokoll föras. Protokoll skall justeras av mötesordföranden och av en särskilt utsedd protokolljusterare. Avvikande mening skall antecknas till protokollet. Om särskilt protokoll inte upprättas skall sådant beslut anmälas vid det närmast därefter följande sammanträdet. Styrelsen har mandat att tillsätta ett medicinskt råd för att biträda styrelsen med underlag vid beslut där medicinsk kompetens är önskvärd. Styrelsen får överlåta sin beslutanderätt i enskilda ärenden eller i vissa grupper

av ärenden till sektion, kommitté eller annat organ eller till enskild medlem eller anställd. Den som fattat beslut med stöd av bemyndigande skall fortlöpande underrätta styrelsen härom.

§9 Revisorer och valberedning

Föreningen skall ha en eller två revisorer. Om föreningsstämman så beslutar skall minst en av revisorerna vara auktoriserad eller godkänd revisor.

Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll och övriga handlingar som gäller föreningens verksamhet. Revisorerna ska granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret same till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast 14 dagar före årsstämman.

Valberedning

Valberedningen består av tre ledamöter som alla är medlemmar i föreningen och som väljs för en period av två år vid föreningsstämman. En av ledamöterna är sammankallande. Valberedningen sammanträder när ordföranden eller minst halva antalet ledamöter så bestämmer. Valberedningen skall senast fyra veckor före årsmötet tillfråga dem vilkas mandattid utgår vid mötets slut, om de vill kandidera för nästa mandattid. Senast två veckor före årsmötet skall valberedningen meddela röstberättigade medlemmar sitt förslag.

Föreningen tillämpar två års mandatperioder även för revisorer och ledamöter av valberedningen. Dessa mandatperioder ska ske överlappande.

§10 Firmateckning

Föreningens firma tecknas av styrelsen eller, om styrelsen så beslutar, av två styrelseledamöter i förening eller av en eller flera särskilt utsedda personer.

§11 Verksamhets- och räkenskapsår

Föreningens verksamhets- och räkenskapsår omfattar tiden från och med den 1 januari till och med den 31 december.

§12 Tolkning av stadgarna

Uppstår det tvekan om tolkningen av dessa stadgar, eller om det förekommer fall som inte är förutsedda i stadgarna, hänskjuts frågan till nästkommande årsstämma. I brådskande fall får frågan avgöras av styrelsen.

Dalarö 2023-01-21

Rulla till toppen